Buller

Trafikmiljö
Foto: Yanan Li
Buller är en av de miljöstörningar som dagligen drabbar flest stockholmare. De dominerande bullerkällorna i Stockholm är de större statliga och kommunala vägarna, järnvägstrafik och flygtrafiken vid Bromma flygplats. Detta i kombination med att staden succesivt förtätas innebär att många utsätts för buller.
I samverkan med andra belastningsfaktorer påverkas människors hälsa på en rad olika sätt, till exempel stress, sömn- och koncentrationssvårigheter och rubbad hjärtrytm.

Styrdokument

Åtgärdsprogram mot buller 2019 - 2023

DelmålTEMA.5.1.1 I åtgärdsprogrammet presenteras förslag och förhållningsätt för att begränsa trafikbullret i Stockholm. Antagen av kommunfullmäktige 2019.

Länkar

Tema TEMA.5.1
Senast uppdaterad: 2020-05-12
Kontakt