Buller

Buller är den miljöstörning som drabbar flest personer. I samverkan med andra belastningsfaktorer påverkas människors hälsa på en rad olika sätt t.ex. stress, sömn- och koncentrationssvårigheter och rubbad hjärtrytm.

Indikatorer

Besvär av buller

IndikatorTEMA.5.1.1 Andel stockholmare som besväras av buller i sin bostad

Riktade bullerskyddsåtgärder

IndikatorTEMA.5.1.8 Andel av dem som utsätts för bullernivåer på över 62 dBA vid fasad som fått sänkta bullernivåer från vägtrafik genom riktade bullerskyddsåtgärder
Tema TEMA.5.1
Senast uppdaterad: 2018-08-29

Dokument