Åtgärdsprogram mot buller 2019 - 2023

Trafikmiljö
Foto: Yanan Li
I åtgärdsprogrammet presenteras förslag och förhållningsätt för att begränsa trafikbullret i Stockholm. Antagen av kommunfullmäktige 2019.
Syftet med åtgärdsprogrammet är att förbättra ljudmiljön och minska antalet boende som är exponerade av trafikbuller i staden, i huvudsak genom åtgärder i befintlig miljö. Syftet är också att vidareutveckla former för ett strukturerat och kontinuerligt arbete med ljud- och bullerfrågor i kommunen. Åtgärdsprogrammet syftar även till att identifiera prioriterade och kostnadseffektiva åtgärder mot buller.
Delmål TEMA.5.1.1
Senast uppdaterad: 2020-04-09
Tema