Bly

Bly och dess föreningar är mycket giftiga. Efter förbudet mot bly i bensin och reglering av bly i bromsbelägg har spridningen av bly minskat kraftigt.

Bly i sediment ligger på måttliga till höga halter i centrala Stockholm, enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Halterna verkar varken öka eller minska. Efter förbud mot bly i bensin, och reglering av bly i bromsbelägg minskade spridningen av bly till miljön i Stockholm. Bly i luft minskade kraftigt fram till 1996, därefter i mer måttlig takt, och halten är nu mycket låg. Även i rötslam har minskningen varit kraftig, men halterna verkar nu ha planat ut.

Bly och dess föreningar är mycket giftiga. Redan vid låga doser kan effekter på nervsystemet uppstå. Foster och barn är en speciell riskgrupp eftersom deras hjärna och nervsystem fortfarande utvecklas.

Indikatorer

Bly i rötslam

Kompletterande indikator TEMA.6.3.1 Medelkoncentration av bly i rötslam.

Bly i luft

Indikator TEMA.6.3.3 Halterna av bly i taknivå innerstaden.

Bly i sediment

Indikator TEMA.6.3.5 Blyhalter i ytsediment

Bly i ytvatten - sjöar

Indikator TEMA.6.3.8 Bly i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)

Bly i ytvatten - kustvatten

Indikator TEMA.6.3.9 Bly i ytvatten- årsmedelhalt i kustvatten (löst)

Spridning av bly

Indikator TEMA.6.3.7 Spridning av bly från källor i Stockholm
Delområde TEMA.6.3
Senast uppdaterad: 2017-08-16
Kontakt

Dokument