Förorenade områden


Beckholmen marksanering. Foto: Magnus Sannebro
Många mark- och sedimentområden i Stockholm är förorenade på grund av de verksamheter som tidigare har bedrivits där, eller fortfarande pågår.

För att få en bättre uppfattning om hur föroreningssituationen ser ut och hur stort saneringsbehovet är i länet arbetar Länsstyrelsen med att inventera och riskbedöma misstänkt förorenade områden, enligt den s.k. MIFO-modellen (Metodik för Inventering av Förorenade Områden).

Exploateringskontoret förvaltar, utvecklar och exploaterar stadens mark- och vattenområden. Inför ett exploateringsprojekt är markens kvalitet oftast okänd. Markmiljöförhållandena bedöms därför i alla projekt. Där det bedöms vara risk för att marken är påverkad av föroreningar görs en djupare utredning. Om problem konstateras görs alltid en fördjupad undersökning och en handlingsplan för hantering av föroreningarna tas fram.

Indikatorer

Förorenade områden, åtgärdsstatus

IndikatorTEMA.6.20.2 Åtgärdsstatus för förorenade områden med mycket stor eller stor risk enligt MIFO-klassningen.
Senaste värdet: 207 objekt2018
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008
Tema TEMA.6.20
Senast uppdaterad: 2020-01-14

Dokument