Förorenade områden, åtgärdsstatus

Länsstyrelsen inventerar och riskklassar förorenade områdena utifrån en gemensam metodik för inventering av förorenade områden – MIFO. Enligt modellen görs först en inventering och en förstudie. För prioriterade områden görs sedan en huvudstudie. Nedan redovisas åtgärdsstatus för de områden i Stockholms stad som har mycket hög eller hög risk enligt MIFO-klassningen.
Åtgärdsstatus för förorenade områden med mycket stor eller stor risk enligt MIFO-klassningen.
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm, EBH-stödet

Kommentar

Av de områden som har inventerats och riskklassats i Stockholms stad finns det 207 områden som bedöms utgöra en mycket stor eller stor risk för negativa effekter på människors hälsa och miljön (riskklass 1 och 2).

Flera områden har åtgärdats och avförts från listan samtidigt som nya områden har identifieras. Se även separat nyckeltal om antalet åtgärdade förorenade områden.

Indikator TEMA.6.20.2
Senast uppdaterad: 2020-01-14

Dokument