Förorenade områden, åtgärdsstatus

Länsstyrelsen inventerar och riskklassar förorenade områdena utifrån en gemensam metodik för inventering av förorenade områden – MIFO. Enligt modellen görs först en inventering och en förstudie. För prioriterade områden görs sedan en huvudstudie. Nedan redovisas åtgärdsstatus för de områden i Stockholms stad som har mycket hög eller hög risk enligt MIFO-klassningen.

Åtgärdsstatus för förorenade områden med mycket stor eller stor risk enligt MIFO-klassningen.
Färgruta Inventerad
Färgruta Förstudie genomförd
Färgruta Huvudstudie genomförd
Färgruta Pågående åtgärd
Färgruta Åtgärdad
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm, EBH-stödet

Kommentar

Totalt finns 502 inventerade och riskklassade områden i Stockholms stad. Av dessa bedöms 164 områden utgöra en mycket stor eller stor risk för negativa effekter på människors hälsa och miljön (riskklass 1 och 2). Av dessa 164 områden har 1 sanerats och sanering pågår i 11 områden.
Indikator TEMA.6.20.2
Senast uppdaterad: 2017-02-09
Kontakt
  • Miljöförvaltningen

Dokument