Miljögifter i fisk

Fiskar
Foto: Magnus Melin
Miljögifter är ämnen som har en skadlig inverkan på miljön när de släpps ut. De är giftiga, långlivade, och kan tas upp av levande organismer, som till exempel fisk. Vissa ämnen tas upp i högre grad än andra, genom att studera dessa ämnen i fisk kan vi följa tillstånd och trender även av ämnen som kanske inte är mätbara i vatten.

Miljöförvaltningen mäter i sitt övervakningsprogram tre typer av organiska miljögifter (bromerade flamskyddsmedel, PCB och PFOS) i fisk, från fyra lokaler i Stockholm, Drevviken, Årstaviken Brunnsviken och Saltsjön. Målet är att dessa mätningar ska följas upp årligen. Data på fisk finns också för kvicksilver från ett större antal lokaler.

Miljögifter i fisk kan vara ett problem för djur eller människor med mycket fisk i sin diet. Livsmedelsverket har därför kostrekommendationer för gravida, ammande och personer som äter egenfångad fisk, framförallt på grund av kvicksilverinnehåll i fisken.

Indikatorer

Kvicksilver i fisk

IndikatorTEMA.3.6.3.1 Kvicksilverhalter i 1-kilos gädda (mg/kg).

PCB i fisk

IndikatorTEMA.3.6.3.2 Medelhalter av summa-PCB i fisk (fettvikt)

PFOS i fisk

IndikatorTEMA.3.6.3.4 Medelhalter av PFOS i fisk (färskvikt muskel)

PBDE i fisk

IndikatorTEMA.3.6.3.5 Medelkoncentrationen av summa-PBDE i abborre (muskel)
Tema TEMA.3.6.3
Senast uppdaterad: 2020-01-14
Kontakt

Artiklar

Miljögifter i fisk i Brunnsviken

Undersökningar visar att kvicksilverhalten i fisk från Brunnsviken är hög. Det är viktigt att följa llivsmedelsverkets kostråd för fisk.

Dokument