Åtgärder för bättre vatten

Det finns många olika metoder för att minska föroreningar och förbättra den kemiska och ekologiska statusen i våra vatten. Med rätt åtgärder kan vi också minska risken för översvämningar vid kraftiga regn. Här finns förklaringar på olika typer av åtgärder som kan bidra till bättre status i stadens vatten.

Många av åtgärderna för renare vatten är kopplade till att rena dagvatten i staden. Dagvatten inkluderar regnvatten och spillvatten som rinner på marken. Hårdgjorda ytor innehåller mycket föroreningar, samt gör att vattnet inte renas naturligt i marken. De kan också leda till översvämning om vattnet inte har någonstans att ta vägen. Eftersom Stockholm är en kommun med stor andel bebyggelse och högt exploateringstryck finns det mycket hårdgjord yta, och dagvattenhantering blir därmed en viktig del i arbetet med friska vatten. Många typer av dagvattenhanteringar kan också bidra till en vackrare stad, så som gröna tak, dammar eller växtbäddar.

Även de djur som lever i våra vatten är viktiga. Därför utförs även åtgärder för att dessa ska trivas. För fisk är det till exempel viktigt med fria vandringsvägar och bra platser för lek, och för groddjur måste det finnas dammar samt passage förbi vägar.

Lokala åtgärdsprogram

Även de lokala åtgärdsprogrammen staden tar fram är en typ av åtgärder av kunskapshöjande karaktär. De ökar förståelsen för hur våra vattenförekomster påverkas av områder runt omkring, samt vad som krävs för att uppnå god status enligt vattendirektivet.

Läs mer om de olika åtgärdstyperna genom att klicka på åtgärderna nedan, eller välj istället det vatten du är intresserad av för att se vilka åtgärder som utförs för att förbättra vattenkvaliteten just där.

Åtgärdskarta

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet i Stockholm. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult och förslag till nya åtgärder i blått.

Åtgärdstyper

Avsättningsmagasin

ÅtgärdsområdeTEMA.3.11.1 Genom att bygga underjordiska avsättningsmagasin, som även kallas dagvatten- eller sedimentationsmagasin, där dagvattnet samlas upp kan vattnet renas innan det leds vidare. Magasinen skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn.

Genomsläpplig beläggning

ÅtgärdsområdeTEMA.3.11.3 Genom att byta ut asfalterade ytor på parkeringsplatser och gator mot genomsläpplig beläggning kan dagvattnet filtreras ner i marken och renas. Ytor som släpper igenom vatten minskar också risken för översvämningar vid kraftiga regn.

Fosforfällning

ÅtgärdsområdeTEMA.3.11.14 Fosforfällning är ett sätt att restaurera övergödda sjöar och havsvikar där förändrade kemiska förhållanden lett till att fosfor läcker från bottnen. Åtgärden innebär att aluminiumsalt tillsätts till vattnet. Den lättrörliga fosforn reagerar kemiskt med aluminiumet och bildar en stabil förening som inte frigörs från botten när förhållandena ändras.

Dagvattendammar och våtmarker

ÅtgärdsområdeTEMA.3.11.28 Genom att bygga dagvattendammar och våtmarker där dagvattnet samlas upp kan vattnet renas innan det leds vidare. De skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn och kan bidra till biologisk mångfald i staden.

Infiltrationsyta

ÅtgärdsområdeTEMA.3.11.16 Genom att låta dagvattnet från vägar och byggnader rinna över en grönyta kan det filtreras ner i marken och renas. Grönytor i staden minskar också risken för översvämningar vid kraftiga regn.

Infiltrationsstråk

ÅtgärdsområdeTEMA.3.11.17 Ett infiltrationsstråk är en sluttande grönyta som löper utmed en väg eller gata för att rena dagvattnet och minska risken för översvämningar. Under gräsmattan finns lager av grus och sten, som vattnet filtreras igenom innan det rinner vidare.

Makadamdike

ÅtgärdsområdeTEMA.3.11.18 Makadamdiken anläggs i anslutning till vägar och parkeringsplatser, där dagvatten behöver tas om hand. I första hand bidrar makadamdiken till att minska risken för översvämningar, men de kan också rena vattnet.

Nedsänkt växtbädd

ÅtgärdsområdeTEMA.3.11.19 Nedsänkta växtbäddar är en särskild typ av planteringar som anläggs för att rena dagvatten vid gator, parkeringar och byggnader. Växtbäddarna minskar samtidigt risken för översvämningar.

Perkolationsmagasin

ÅtgärdsområdeTEMA.3.11.20 Genom att bygga underjordiska magasin där dagvattnet kan rinna igenom innan det sprids till omgivande mark kan vattnet renas från föroreningar. Magasinen skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn.

Skelettjord

ÅtgärdsområdeTEMA.3.11.21 Genom att lägga ett lager med grov makadam (krossad sten) under träd som planteras i gatumiljö får träden bättre till gång till vatten och utrymme att må bra. Samtidigt renas dagvattnet som rinner av gatan. Tekniken kallas skelettjord, och kan med fördel kombineras med biokol i marken.

Skärmbassäng

ÅtgärdsområdeTEMA.3.11.22 Genom att bygga en skärmbassäng runt utloppet där dagvatten rinner ut i en sjö kan vattnet renas innan det rinner vidare ut i sjön. Vattnet renas genom att föroreningarna faller till botten och sedimenterar.

Svackdike

ÅtgärdsområdeTEMA.3.11.23 Ett svackdike är ett grunt gräsklätt dike som löper utmed en väg för att rena dagvattnet och minska risken för översvämningar. När vattnet rinner av asfalten samlas grus och partiklar i diket innan det leds vidare till dagvattenledningarna.

Vegetationsklädda tak

ÅtgärdsområdeTEMA.3.11.24 Regnvatten som rinner av taken i staden tar med sig föroreningar från luft samt byggnaderna och rinner sedan ut med dagvattnet till sjöar och vattendrag. För att förhindra det kan man anlägga växtmattor på taken, så att mindre vatten rinner av taken.

Översilningsyta

ÅtgärdsområdeTEMA.3.11.25 En översilningsyta är en lätt sluttande gräsyta dit vatten från vägar och andra hårda ytor leds. Vattnet renas när det sprids över gräsytan och filtrerar ner i jorden.

Åtgärda felkopplade avloppsledningar

ÅtgärdsområdeTEMA.3.11.26 Det händer att avloppsledningar från bostäder och företag kopplas fel och ansluts till dagvattenledningarna. I så fall leds det förorenade vattnet från toaletter och kök inte till reningsverket utan hamnar direkt i sjöar och vattendrag. Att hitta dessa felkopplingar är ett omfattande arbete.

Funktionella kantzoner

ÅtgärdsområdeTEMA.3.11.27 Gränsen mellan mark och ett vattendrag kallas för kantzon. Kantzonen är viktig för hur vattendraget mår och kan utformas så att det blir särskilt gynnsamt för livet i vattendraget - så kallade funktionella kantzoner.

Åtgärder per vattenområde

Relaterade sidor

Tema TEMA.3.11
Senast uppdaterad: 2020-01-31