Åtgärder för renare vatten

När regnvatten från stadens gator och byggnader rinner ut i sjöar och vattendrag för det med sig föroreningar som till slut hamnar i sjöar och vattendrag. Det finns många olika metoder för att minska föroreningarna som följer med dagvattnet. Åtgärderna kan också bidra till att minska risken för översvämningar vid kraftiga regn. Här finns förklaringar på olika typer av åtgärder som kan bidra till bättre status i stadens vatten.

Åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten

Dagvatten- och fördröjningsmagasin

TemaTEMA.3.11.1 Genom att bygga underjordiska dagvattenmagasin där dagvattnet samlas upp kan vattnet renas innan det leds vidare. Magasinen skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn.

Dammar och våtmarker

Genom att bygga dammar och våtmarker där dagvattnet samlas upp kan vattnet renas innan det leds vidare. De skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn och kan bidra till biologisk mångfald i staden.

Genomsläpplig beläggning

TemaTEMA.3.11.3 Genom att byta ut asfalterade ytor på parkeringsplatser och gator mot genomsläpplig beläggning kan dagvattnet filtreras ner i marken och renas. Ytor som släpper igenom vatten minskar också risken för översvämningar vid kraftiga regn.

Infiltration grönyta

Genom att låta dagvattnet från vägar och byggnader rinna över en grönyta kan det filtreras ner i marken och renas. Grönytor i staden minskar också risken för översvämningar vid kraftiga regn.

Infiltrationsstråk

Ett infiltrationsstråk är en sluttande grönyta som löper utmed en väg eller gata för att rena dagvattnet och minska risken för översvämningar. Under gräsmattan finns lager av grus och sten, som vattnet filtreras igenom innan det rinner vidare.

Makadamdike

Makadamdiken anläggs i anslutning till vägar och parkeringsplatser, där dagvatten behöver tas om hand. I första hand bidrar makadamdiken till att minska risken för översvämningar, men de kan också rena vattnet.

Nedsänkt växtbädd

Nedsänkta växtbäddar är en särskild typ av planteringar som anläggs för att rena dagvatten vid gator, parkeringar och byggnader. Växtbäddarna minskar samtidigt risken för översvämningar.

Perkolationsmagasin

Genom att bygga underjordiska magasin där dagvattnet kan rinna igenom innan det sprids till omgivande mark kan vattnet renas från föroreningar. Magasinen skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn.

Skelettjord

Genom att lägga ett lager med grov makadam (krossad sten) under träd som planteras i gatumiljö får träden bättre till gång till vatten och utrymme att må bra. Samtidigt renas dagvattnet som rinner av gatan. Tekniken kallas skelettjord, och kan med fördel kombineras med biokol i marken.

Skärmbassäng

Genom att bygga en skärmbassäng runt utloppet där dagvatten rinner ut i en sjö kan vattnet renas innan det rinner vidare ut i sjön. Vattnet renas genom att föroreningarna faller till botten och sedimenterar.

Svackdike

Ett svackdike är ett grunt gräsklätt dike som löper utmed en väg för att rena dagvattnet och minska risken för översvämningar. När vattnet rinner av asfalten samlas grus och partiklar i diket innan det leds vidare till dagvattenledningarna.

Gröna tak

Regnvatten som rinner av taken i staden tar med sig föroreningar från luft samt byggnaderna och rinner sedan ut med dagvattnet till sjöar och vattendrag. För att förhindra det kan man anlägga växtmattor på taken, så att mindre vatten rinner av taken.

Översilningsyta

En översilningsyta är en lätt sluttande gräsyta dit vatten från vägar och andra hårda ytor leds. Vattnet renas när det sprids över gräsytan och filtrerar ner i jorden.

Fosforfällning

TemaTEMA.3.11.14 Fosforfällning är ett sätt att restaurera övergödda sjöar med för hög halt av lättrörlig fosfor i sedimenten. När man fäller fosfor tillsätter man aluminium till sjön. Den lättrörliga fosforn reagerar kemiskt med aluminium och bildar en stabil förening som inte frigörs från sjöbotten när förhållandena ändras.

Åtgärda felkopplade avloppsledningar

Det händer att avloppsledningar från bostäder och företag kopplas fel och ansluts till dagvattenledningarna. I så fall leds det förorenade vattnet från toaletter och kök inte till reningsverket utan hamnar direkt i sjöar och vattendrag. Dessa felkopplingar måste hittas och åtgärdas.

Funktionella kantzoner

Gränsen mellan mark och ett vattendrag kallas för kantzon. Kantzonen är viktig för hur vattendraget mår och kan utformas så att det blir särskilt gynnsamt för livet i vattendraget - så kallade funktionella kantzoner.

Relaterade sidor

Tema TEMA.3.11
Senast uppdaterad: 2018-12-20

Länkar

Stockholms dagvattenstrategi