Ältasjön

Flygbild på Ältasjön
Flygbild på Ältasjön
Ekologisk status: Dålig
Kemisk status: God

Ältasjön är en stor, grund och näringsrik sjö. Den sydvästra fjärdedelen tillhör Stockholm och ingår i Flatens naturreservat. Resten av sjön tillhör Nacka kommun. Den västra delen av Nackas del ingår i Nackareservatet.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Ältasjöns miljötillstånd

Det största djupet är bara 4,5 m och Ältasjön är i allmänhet väl omblandad under den isfria tiden. Den största fosformängden kommer från villaområden. Belastningen är något större än vad sjön kan tåla utan att övergå till mycket näringsrikt tillstånd. Efter en period i slutet av 1980-talet med låga klorofyllhalter och klart vatten har siktdjupet åter försämrats och är under sommaren bara någon meter. Fosforhalterna har dock minskat under senare år men är fortfarande relativt höga. Trots att djupet är litet, har syrebrist förekommit i bottenvattnet både vinter och sommar.

Metallhalterna och halterna av PAH och PCB i sjöns sediment är låga till måttliga.

Indikatorer - ekologisk status

Totalfosfor i sjöar

IndikatorTEMA.3.1.14.1 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 40 µg/l2020

Siktdjup i sjöar

IndikatorTEMA.3.1.14.2 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 0,9 m2020

Klorofyll a, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.14.3 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 53 µg/l2020

Temperatur i ytvatten

IndikatorTEMA.3.1.14.11 Ytvattentemperatur i augusti, mätt i °C.
Senaste värdet: 22,0 °C2018

Syrehalt i bottenvatten

IndikatorTEMA.3.1.14.12 Augustivärden för halten löst syrgas i bottenvatten, mätt i mg/l. Negativa värden representerar halten svavelväte (H2S), även detta i mg/l.
Senaste värdet: 8,40 mg/l2018

Försurning, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.14.4 Ytvattnets pH-värde i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 8,8 pH2020

Övriga indikatorer

Totalkväve, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.14.8 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 1,1 mg/l2020

Bakterier, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.14.9 Ytvattnets innehåll av E.coli-bakterier i augusti.
Senaste värdet: 1,7 10-log/100 ml2020

Antal fiskarter

IndikatorTEMA.3.1.14.8 Antal fiskarter vid provfiske i Stockholms sjöar.
Senaste värdet: 5 arter2014
Vattenområde TEMA.3.1.14
Senast uppdaterad: 2021-02-15
Kontakt
Tema

Dokument

Miljöövervakning

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Mer information

Karta Nackareservaten

Informationsskylt om naturreservaten i Stockholms och Nacka kommuner med detaljerad karta över området.