Ältasjön

Flygbild på Ältasjön
Flygbild på Ältasjön

Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår

Ältasjön är en stor, grund och näringsrik sjö. Den sydvästra fjärdedelen tillhör Stockholm och ingår i Flatens naturreservat. Resten av sjön tillhör Nacka kommun. Den västra delen av Nackas del ingår i Nackareservatet.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Ältasjöns miljötillstånd

Det största djupet är bara 4,5 m och Ältasjön är i allmänhet väl omblandad under den isfria tiden. Den största fosformängden kommer från villaområden. Belastningen är något större än vad sjön kan tåla utan att övergå till mycket näringsrikt tillstånd. Efter en period i slutet av 1980-talet med låga klorofyllhalter och klart vatten har siktdjupet åter försämrats och är under sommaren bara någon meter. Fosforhalterna har dock minskat under senare år men är fortfarande relativt höga. Trots att djupet är litet, har syrebrist förekommit i bottenvattnet både vinter och sommar.

Metallhalterna och halterna av PAH och PCB i sjöns sediment är låga till måttliga.

Indikatorer - ekologisk status

Totalfosfor i sjöar

Indikator TEMA.3.1.14.1 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 34 µg/l2016

Siktdjup i sjöar

Indikator TEMA.3.1.14.2 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 1,0 m2016

Klorofyll a, sjöar

Indikator TEMA.3.1.14.3 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 39 µg/l2016

Försurning, sjöar

Indikator TEMA.3.1.14.4 Ytvattnets pH-värde i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 8,3 pH2016

Indikatorer - kemisk status

Bly i sediment

Indikator TEMA.3.1.14.10 Blyhalter i ytsediment
Senaste värdet: 69 µg/g ts2002

Kadmium i sediment

Indikator TEMA.3.1.14.10 Kadmiumhalt i ytsediment
Senaste värdet: 1,0 µg/g ts2002

Övriga indikatorer

Totalkväve, sjöar

Indikator TEMA.3.1.14.8 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 0,8 mg/l2016

DEHP i sediment

Indikator TEMA.3.1.14.10 DEHP i ytsediment
Senaste värdet: 1,5 µg/g ts2002

Koppar i sediment

Indikator TEMA.3.1.14.5 Kopparhalt i ytsediment
Senaste värdet: 53 µg/g ts2002

Krom i sediment

Indikator TEMA.3.1.14.6 Kromhalter i ytsediment
Senaste värdet: 44 µg/g ts2002

Kvicksilver i sediment

Indikator TEMA.3.1.14.10 Kvicksilverhalter i ytsediment
Senaste värdet: 0,2 µg/g ts2002

Nickel i sediment

Indikator TEMA.3.1.14.10 Nickelhalter i ytsediment
Senaste värdet: 34 µg/g ts2002

Nonylfenol i sediment

Indikator TEMA.3.1.14.10 Nonylfenol i ytsediment (ng/g TS)
Senaste värdet: 210 ng/g ts2002

PAH i sediment

Indikator TEMA.3.1.14.10 PAH-halter i ytsediment (summa 16)
Senaste värdet: 1,3 µg/g ts2002

PCB i sediment

Indikator TEMA.3.1.14.10 PCB i ytsediment (summa 7)
Senaste värdet: 18 ng/g ts2002

PentaBDE i sediment

Indikator TEMA.3.1.14.10 PentaBDE i ytsediment (ng/g ts)
Senaste värdet: 0,5 ng/g ts2002

Zink i sediment

Indikator TEMA.3.1.14.7 Zinkhalt i ytsediment
Senaste värdet: 360 µg/g ts2002

Antal fiskarter

Indikator TEMA.3.1.14.8 Antal fiskarter vid provfiske i Stockholms sjöar.
Senaste värdet: 5 arter2014
Delområde TEMA.3.1.14
Senast uppdaterad: 2017-09-13
Kontakt

Dokument

Miljöövervakning

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Länkar

Mer information

Karta Nackareservaten

Informationsskylt om naturreservaten i Stockholms och Nacka kommuner med detaljerad karta över området.