Magelungen

Foto på Magelungen
Foto: Christer Lännergren

Ekologisk status: Otillfredsställande
Kemisk status: Uppnår

Magelungen ingår i Tyresåns sjösystem. Den är näst Drevviken den största sjön i Stockholmsområdet och ligger på gränsen mellan Stockholm och Huddinge. Fagersjöviken är den grundaste delen, med mindre än 2 meters vattendjup. I den sydöstra delen av sjön är det största djupet nära 14 meter. För mer information om miljökvalitetsnormer och statusklassning, se länk nedan till VISS.

Magelungen är en vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv och ska uppnå en god ekologisk status till 2021. Magelungens nuvarande status är "Otillfredsställande". För mer information om miljökvalitetsnormer och statusklassning, se länk i högerspalten till VISS.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Magelungens miljötillstånd

Fram till början av 1970-talet släpptes dåligt renat avloppsvatten ut i Trehörningen. Föroreningarna fortsatte till Magelungen via Ågestasjön och Norrån, och fosforhalterna i Magelungen var mycket höga. Sedan dess har halterna minskat kraftigt, mängden planktonalger har blivit betydligt mindre och siktdjupet har ökat. Näringsinnehållet är dock fortfarande stort och blågröna alger är vanliga under sommaren. Mot slutet av sommaren kan syrebrist förekomma i bottenvattnet i den djupa, sydöstra delen av sjön.

Vegetationen är riklig i Fagersjöviken, den grunda nordvästra delen. Den vanligaste växten är axslinga (Myriophyllum) som under sommaren täcker praktiskt taget hela viken och gör det svårt att bada och ta sig fram med båt. Vattnets näringsinnehåll är ungefär lika stort som i resten av sjön. Syrehalterna är höga under vår och sommar, i allmänhet även under vintern. Halterna i sedimenten av metaller, PAH och PCB är låga till måttliga i hela Magelungen.

Indikatorer - ekologisk status

Totalfosfor i sjöar

Indikator TEMA.3.1.3.1 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 29 µg/l2016

Siktdjup i sjöar

Indikator TEMA.3.1.3.3 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 2,2 m2016

Klorofyll a, sjöar

Indikator TEMA.3.1.3.3 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 14 µg/l2016

Försurning, sjöar

Indikator TEMA.3.1.3.3 Ytvattnets pH-värde i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 8,0 pH2016

Koppar i ytvatten - sjöar

Indikator TEMA.3.1.3.3 Koppar i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Senaste värdet: 1,5 µg/l2016

Zink i ytvatten - sjöar

Indikator TEMA.3.1.3.3 Zink i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Senaste värdet: 2,3 µg/l2016

Krom i ytvatten

Indikator TEMA.3.1.3.3 Krom i ytvatten- årsmedelhalt (löst)
Senaste värdet: 0,10 µg/l2016

Indikatorer - kemisk status

Kvicksilver i fisk

Indikator TEMA.3.1.3.2 Kvicksilverhalter i 1-kilos gädda (mg/kg).
Senaste värdet: 0,4 mg/kg2015

Bly i sediment

Indikator TEMA.3.1.3.4 Blyhalter i ytsediment
Senaste värdet: 67 µg/g ts2002

Kadmium i sediment

Indikator TEMA.3.1.3.4 Kadmiumhalt i ytsediment
Senaste värdet: 0,5 µg/g ts2002

TBT i sediment

Indikator TEMA.3.1.3.4 Tributyltenn (TBT) i ytsediment
Senaste värdet: 2,7 ng Sn/g ts2002

Bly i ytvatten - sjöar

Indikator TEMA.3.1.3.4 Bly i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Senaste värdet: 0,03 µg/l2016

Övriga indikatorer

Totalkväve, sjöar

Indikator TEMA.3.1.3.3 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 0,7 mg/l2016

Bakterier, sjöar

Indikator TEMA.3.1.3.3 Ytvattnets innehåll av E.coli-bakterier i augusti.
Senaste värdet: 0,8 10-log/100 ml2003

DEHP i sediment

Indikator TEMA.3.1.3.4 DEHP i ytsediment
Senaste värdet: 2,7 µg/g ts2002

Koppar i sediment

Indikator TEMA.3.1.3.3 Kopparhalt i ytsediment
Senaste värdet: 82 µg/g ts2002

Krom i sediment

Indikator TEMA.3.1.3.3 Kromhalter i ytsediment
Senaste värdet: 50 µg/g ts2002

Kvicksilver i sediment

Indikator TEMA.3.1.3.4 Kvicksilverhalter i ytsediment
Senaste värdet: 0,2 µg/g ts2002

Nickel i sediment

Indikator TEMA.3.1.3.4 Nickelhalter i ytsediment
Senaste värdet: 50 µg/g ts2002

Nonylfenol i sediment

Indikator TEMA.3.1.3.4 Nonylfenol i ytsediment (ng/g TS)
Senaste värdet: 1400 ng/g ts2002

PAH i sediment

Indikator TEMA.3.1.3.4 PAH-halter i ytsediment (summa 16)
Senaste värdet: 1,2 µg/g ts2002

PCB i sediment

Indikator TEMA.3.1.3.4 PCB i ytsediment (summa 7)
Senaste värdet: 22 ng/g ts2002

PentaBDE i sediment

Indikator TEMA.3.1.3.4 PentaBDE i ytsediment (ng/g ts)
Senaste värdet: 0,6 ng/g ts2002

Zink i sediment

Indikator TEMA.3.1.3.3 Zinkhalt i ytsediment
Senaste värdet: 320 µg/g ts2002

Nickel i ytvatten - sjöar

Indikator TEMA.3.1.3.6 Nickel i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Senaste värdet: 2,1 µg/l2016
Delområde TEMA.3.1.3
Senast uppdaterad: 2017-04-19
Kontakt

Dokument

Tyresåns sjösystem

Läs mer här om Tyresåns sjöar, och hur du som privatperson kan bidra till en bättre vattenkvalitet (2008).

Informationsfolder

Läs om åtgärdsarbetet och hur du själv kan bidra till renare vatten i Magelungen och Drevviken (2006).

Miljöövervakning

Inventering av vattenväxter

Inventering av vattenväxter i Tyresåns avrinningsområde 2009, utförd av Naturvatten i Roslagen AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Sedimentundersökning Fagersjöviken

Undersökning av Fagersjövikens bottensediment avseende fosforinnehåll, utförd av Naturvatten i Roslagen AB på uppdrag av Stockholm Vatten (2005).

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Länkar

Mer information