Sicklasjön

Foto på Sicklasjön
Foto: Johan Pontén
Ekologisk status: Dålig
Kemisk status: Uppnår ej god

Sicklasjön (eller Långsjön) är en del av Järlasjön, som den är förbunden med via ett smalt sund i öster. Större delen av sjön ligger inom Nacka kommun, den sydvästra delen tillhör Stockholm. Norra sidan upptas av bebyggelse och vägar. Södra sidan är till största delen oexploaterad och vetter mot Hammarbybacken och Nackareservatet.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Indikatorer - ekologisk status

Totalfosfor i sjöar

IndikatorTEMA.3.1.15.1 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 63 µg/l2019

Siktdjup i sjöar

IndikatorTEMA.3.1.15.2 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 1,3 m2019

Klorofyll a, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.15.3 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 52 µg/l2019

Temperatur i ytvatten

IndikatorTEMA.3.1.15.14 Ytvattentemperatur i augusti, mätt i °C.
Senaste värdet: 21,4 °C2018

Syrehalt i bottenvatten

IndikatorTEMA.3.1.15.15 Augustivärden för halten löst syrgas i bottenvatten, mätt i mg/l. Negativa värden representerar halten svavelväte (H2S), även detta i mg/l.
Senaste värdet: 6,70 mg/l2018

Försurning, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.15.4 Ytvattnets pH-värde i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 7,9 pH2019

Indikatorer - kemisk status

Bly i sediment

IndikatorTEMA.3.1.15.13 Blyhalter i ytsediment
Senaste värdet: 310 µg/g ts2002

Kadmium i sediment

IndikatorTEMA.3.1.15.13 Kadmiumhalt i ytsediment
Senaste värdet: 4,0 µg/g ts2002

Övriga indikatorer

Totalkväve, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.15.11 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 1,1 mg/l2019

Bakterier, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.15.12 Ytvattnets innehåll av E.coli-bakterier i augusti.
Senaste värdet: 1,2 10-log/100 ml2019

DEHP i sediment

IndikatorTEMA.3.1.15.13 DEHP i ytsediment
Senaste värdet: 11 µg/g ts2002

Koppar i sediment

IndikatorTEMA.3.1.15.8 Kopparhalt i ytsediment
Senaste värdet: 310 µg/g ts2002

Krom i sediment

IndikatorTEMA.3.1.15.9 Kromhalter i ytsediment
Senaste värdet: 110 µg/g ts2002

Kvicksilver i sediment

IndikatorTEMA.3.1.15.13 Kvicksilverhalter i ytsediment
Senaste värdet: 1,4 µg/g ts2002

Nickel i sediment

IndikatorTEMA.3.1.15.13 Nickelhalter i ytsediment
Senaste värdet: 49 µg/g ts2002

Nonylfenol i sediment

IndikatorTEMA.3.1.15.13 Nonylfenol i ytsediment (ng/g TS)
Senaste värdet: 1800 ng/g ts2002

PAH i sediment

IndikatorTEMA.3.1.15.13 PAH-halter i ytsediment (summa 16)
Senaste värdet: 3,2 µg/g ts2002

PCB i sediment

IndikatorTEMA.3.1.15.13 PCB i ytsediment (summa 7)
Senaste värdet: 84 ng/g ts2002

PentaBDE i sediment

IndikatorTEMA.3.1.15.13 PentaBDE i ytsediment (ng/g ts)
Senaste värdet: 0,8 ng/g ts2002

Zink i sediment

IndikatorTEMA.3.1.15.10 Zinkhalt i ytsediment
Senaste värdet: 1400 µg/g ts2002
Vattenområde TEMA.3.1.15
Senast uppdaterad: 2020-06-26
Kontakt
Tema

Hydrologiska fakta

  • Tillrinningsområdets yta: 209 ha (varav 71 ha inom Stockholms stad)
  • Sjöyta: 15 ha
  • Sjövolym: 466 000 m3
  • Omsättningstid: 0,1 år
  • Största djup: 5,4 m
  • Medeldjup: 3,0 m

Satellitbild (länk till annan webbplats)

Dokument

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Mer information

Karta Nackareservaten

Informationsskylt om naturreservaten i Stockholms och Nacka kommuner med detaljerad karta över området.