Mälaren - Riddarfjärden

Foto av Riddarfjärden från Långholmen
Foto: Christer Lännergren
Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej god

Riddarfjärden är en centralt belägen vattenförekomst i Stockholm som sträcker sig från Tranebergsbron och Stora Essingen i väst till Riksbron och Centralbron i öst. Vattenområdet omges till stora delar av bebyggelse och kajer. Några undantag finns med naturstränder, däribland Långholmen, Smedsudden och stranden vid Rålambshovsparken. Vattendjupet är störst utefter Långholmens nordvästra sida, 24 meter.

Tillrinningsområdet runt fjärden är litet och vattenomsättningen domineras helt av det genomströmmande Mälarvattnet. Utflödet regleras på fyra ställen – med dammluckor i Norrström och Stallkanalen, i Karl Johanslussen och i den gamla slussen vid Karl Johan-statyn. Vattnets uppehållstid är bara 1-2 dagar då dammluckorna är öppna. Under sommaren är dammluckorna normalt stängda, uppehållstiden är då ungefär 50 dagar.

Riddarfjärdens miljötillstånd

Utsläppet av renat avloppsvatten från Bromma avloppsreningsverk överfördes från Mälaren till Saltsjön 1989. Halterna av fosfor och kväve har därefter minskat och är idag måttligt höga. Klorofyllhalterna är också måttliga. Siktdjupet har varit stort, men har de senaste åren minskat kraftigt, liksom i övriga delar av Östra Mälaren.

Algblomningar med stort inslag av blågröna alger var tidigare vanliga under sensommar och tidig höst, men har nu blivit ovanliga. Syrehalten i bottenvattnet är varje år mycket låg mot slutet av sommaren. Enstaka år, då salthalten varit förhöjd, har svavelväte förekommit på det största djupet. Badvattenkvaliteten vid Långholmens båda badplatser är god. Halterna i sedimenten av tungmetaller och andra skadliga ämnen är måttliga till höga. PCB-halterna är mycket höga.

Indikatorer - ekologisk status

Totalfosfor i sjöar

IndikatorTEMA.3.1.19.1 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 24 µg/l2019

Siktdjup i sjöar

IndikatorTEMA.3.1.19.4 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 4,1 m2019

Klorofyll a, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.19.4 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 7,9 µg/l2019

Temperatur i ytvatten

IndikatorTEMA.3.1.19.12 Ytvattentemperatur i augusti, mätt i °C.
Senaste värdet: 20,8 °C2018

Syrehalt i bottenvatten

IndikatorTEMA.3.1.19.11 Augustivärden för halten löst syrgas i bottenvatten, mätt i mg/l. Negativa värden representerar halten svavelväte (H2S), även detta i mg/l.
Senaste värdet: 0,20 mg/l2018

Indikatorer - kemisk status

PCB i fisk

IndikatorTEMA.3.1.19.5 Medelhalter av summa-PCB i fisk (fettvikt)
Senaste värdet: 2,0 mg/kg2016

PBDE i fisk

IndikatorTEMA.3.1.19.7 Medelkoncentrationen av summa-PBDE i abborre (muskel)
Senaste värdet: 0,6 µg/kg2016

PFOS i fisk

IndikatorTEMA.3.1.19.8 Medelhalter av PFOS i fisk (färskvikt muskel)
Senaste värdet: 9,8 µg/kg2016

Kvicksilver i fisk

IndikatorTEMA.3.1.19.3 Kvicksilverhalter i 1-kilos gädda (mg/kg).
Senaste värdet: 0,3 mg/kg2013

BDE209 i sediment

IndikatorTEMA.3.1.19.2 BDE 209 i ytsediment
Senaste värdet: 7,2 ng/g ts2013

Bly i sediment

IndikatorTEMA.3.1.19.5 Blyhalter i ytsediment
Senaste värdet: 180 µg/g ts2013

Kadmium i sediment

IndikatorTEMA.3.1.19.5 Kadmiumhalt i ytsediment
Senaste värdet: 1,3 µg/g ts2013

TBT i sediment

IndikatorTEMA.3.1.19.5 Tributyltenn (TBT) i ytsediment
Senaste värdet: 175 µg/kg ts2013

Övriga indikatorer

Totalkväve, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.19.4 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 0,4 mg/l2019

Bakterier, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.19.4 Ytvattnets innehåll av E.coli-bakterier i augusti.
Senaste värdet: 2,2 10-log/100 ml2019

DEHP i sediment

IndikatorTEMA.3.1.19.5 DEHP i ytsediment
Senaste värdet: 0,9 µg/g ts2013

Koppar i sediment

IndikatorTEMA.3.1.19.4 Kopparhalt i ytsediment
Senaste värdet: 1500 µg/g ts2013

Krom i sediment

IndikatorTEMA.3.1.19.4 Kromhalter i ytsediment
Senaste värdet: 71 µg/g ts2018

Kvicksilver i sediment

IndikatorTEMA.3.1.19.5 Kvicksilverhalter i ytsediment
Senaste värdet: 2,0 µg/g ts2013

Nickel i sediment

IndikatorTEMA.3.1.19.5 Nickelhalter i ytsediment
Senaste värdet: 47 µg/g ts2013

Nonylfenol i sediment

IndikatorTEMA.3.1.19.5 Nonylfenol i ytsediment (ng/g TS)
Senaste värdet: 120 ng/g ts2013

PAH i sediment

IndikatorTEMA.3.1.19.5 PAH-halter i ytsediment (summa 16)
Senaste värdet: 7,1 µg/g ts2013

PCB i sediment

IndikatorTEMA.3.1.19.5 PCB i ytsediment (summa 7)
Senaste värdet: 540 ng/g ts2013

PentaBDE i sediment

IndikatorTEMA.3.1.19.5 PentaBDE i ytsediment (ng/g ts)
Senaste värdet: 0,8 ng/g ts2013

Zink i sediment

IndikatorTEMA.3.1.19.4 Zinkhalt i ytsediment
Senaste värdet: 520 µg/g ts2013
Vattenområde TEMA.3.1.19
Senast uppdaterad: 2020-08-27
Kontakt
Tema

Hydrologiska fakta

  • Tillrinningsområdets yta: 111 ha
  • Sjöyta: 145 ha
  • Sjövolym: ca 22 Mm3
  • Omsättningstid: ca 1/3 dygn till 2 veckor, beroende på utflödets storlek.
  • Största djup: ca 22 m
  • Medeldjup: 15 m

Satellitbild (länk till annan webbplats)

Dokument

Artiklar

Dokument

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.