Mälaren - Riddarfjärden

Foto av Riddarfjärden från Långholmen
Foto: Christer Lännergren
Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej god

Riddarfjärden är en centralt belägen vattenförekomst i Stockholm som sträcker sig från Tranebergsbron och Stora Essingen i väst till Riksbron och Centralbron i öst. Vattenområdet omges till stora delar av bebyggelse och kajer. Några undantag finns med naturstränder, däribland Långholmen, Smedsudden och stranden vid Rålambshovsparken. Vattendjupet är störst utefter Långholmens nordvästra sida, 24 meter.

Tillrinningsområdet runt fjärden är litet och vattenomsättningen domineras helt av det genomströmmande Mälarvattnet. Utflödet regleras på fyra ställen – med dammluckor i Norrström och Stallkanalen, i Karl Johanslussen och i den gamla slussen vid Karl Johan-statyn. Vattnets uppehållstid är bara 1-2 dagar då dammluckorna är öppna. Under sommaren är dammluckorna normalt stängda, uppehållstiden är då ungefär 50 dagar.

Riddarfjärdens miljötillstånd

Utsläppet av renat avloppsvatten från Bromma avloppsreningsverk överfördes från Mälaren till Saltsjön 1989. Halterna av fosfor och kväve har därefter minskat och är idag måttligt höga. Klorofyllhalterna är också måttliga. Siktdjupet har varit stort, men har de senaste åren minskat kraftigt, liksom i övriga delar av Östra Mälaren.

Algblomningar med stort inslag av blågröna alger var tidigare vanliga under sensommar och tidig höst, men har nu blivit ovanliga. Syrehalten i bottenvattnet är varje år mycket låg mot slutet av sommaren. Enstaka år, då salthalten varit förhöjd, har svavelväte förekommit på det största djupet. Badvattenkvaliteten vid Långholmens båda badplatser är god. Halterna i sedimenten av tungmetaller och andra skadliga ämnen är måttliga till höga. PCB-halterna är mycket höga.

Indikatorer - ekologisk status

Totalfosfor i sjöar

IndikatorTEMA.3.1.19.1 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 23 µg/l2020

Siktdjup i sjöar

IndikatorTEMA.3.1.19.4 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 4,1 m2020

Klorofyll a, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.19.4 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 12 µg/l2020

Trofiskt makrofytindex (TMI)

IndikatorTEMA.3.1.19.16 Ekologisk kvalitetskvot för makrofyter - Trofiskt makrofytindex (TMI)
Senaste värdet: 0,72 EK2019

Temperatur i ytvatten

IndikatorTEMA.3.1.19.12 Ytvattentemperatur i augusti, mätt i °C.
Senaste värdet: 20,8 °C2018

Syrehalt i bottenvatten

IndikatorTEMA.3.1.19.11 Augustivärden för halten löst syrgas i bottenvatten, mätt i mg/l. Negativa värden representerar halten svavelväte (H2S), även detta i mg/l.
Senaste värdet: 0,20 mg/l2018

Indikatorer - kemisk status

PCB i fisk

IndikatorTEMA.3.1.19.5 PCB6 i abborre, lipdnormaliserad halt i muskel
Senaste värdet: 86 mg/kg2019

PBDE i fisk

IndikatorTEMA.3.1.19.7 PBDE i abborre, halt i muskel
Senaste värdet: 0,4 µg/kg2019

PFOS i fisk

IndikatorTEMA.3.1.19.8 PFOS i abborre, halt i muskel
Senaste värdet: 11 µg/kg2019

Bly i sediment

IndikatorTEMA.3.1.19.5 Blyhalter i ytsediment
Senaste värdet: 170 mg/kg2018

Kadmium i sediment

IndikatorTEMA.3.1.19.5 Kadmiumhalt i ytsediment
Senaste värdet: 1,3 mg/kg2018

TBT i sediment

IndikatorTEMA.3.1.19.5 Tributyltenn (TBT) i ytsediment
Senaste värdet: 300 µg/kg ts2017

Övriga indikatorer

Totalkväve, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.19.4 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 0,5 mg/l2020

Bakterier, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.19.4 Ytvattnets innehåll av E.coli-bakterier i augusti.
Senaste värdet: 2,1 10-log/100 ml2020

Koppar i sediment

IndikatorTEMA.3.1.19.4 Kopparhalt i ytsediment
Senaste värdet: 122 mg/kg2018
Vattenområde TEMA.3.1.19
Senast uppdaterad: 2021-02-15
Kontakt
Tema

Hydrologiska fakta

  • Tillrinningsområdets yta: 111 ha
  • Sjöyta: 145 ha
  • Sjövolym: ca 22 Mm3
  • Omsättningstid: ca 1/3 dygn till 2 veckor, beroende på utflödets storlek.
  • Största djup: ca 22 m
  • Medeldjup: 15 m

Satellitbild (länk till annan webbplats)

Dokument

Artiklar

Dokument

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.