Kyrksjön

Bild på Kyrksjön
Foto: Johan Pontén

Ekologisk status: Otillfredsställande
Kemisk status: Uppnår

Kyrksjön är en liten och grund sjö. Den ingår i Kyrksjölötens naturreservat, som bildades 1997. Tillrinningen kommer huvudsakligen från naturmark. Inom tillrinningsområdet finns också två koloniområden, en mindre del villabebyggelse och ca en halv km av Spångavägen. Det enda tydliga tillflödet, ett dike, kommer från Kyrksjölöten och koloniområdet öster om sjön. Utloppet gick tidigare genom en kulvert under Ängby idrottsplats och vidare till en tunnel som leder till Bromma avloppsreningsverk. Detta utlopp har nu letts om, och Kyrksjöns vatten leds nu istället till Råcksta Träsk via en pumpstation.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Kyrksjöns miljötillstånd

De största näringsmängderna antas komma från koloniområdet öster om sjön. Den beräknade tillförseln av fosfor är betydligt mindre än den acceptabla mängden.

Fosfor- och klorofyllhalterna har varierat sedan 1970-talet, den senaste tioårsperioden har klorofyllhalten ökat kraftigt. Även kvävehalten har ökat, och siktdjupet har minskat. Orsaken till de höga kvävehalterna är inte känd. Vattnet är syrefattigt mot slutet av vintern, ibland med höga svavelvätehalter. Fosforhalterna är samtidigt låga, vilket är ovanligt.

Metallhalterna i bottensedimentet är låga till måttliga. PAH- och PCB-halterna är låga.

Indikatorer - ekologisk status

Totalfosfor i sjöar

Indikator TEMA.3.1.11.1 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 26 µg/l2016

Siktdjup i sjöar

Indikator TEMA.3.1.11.2 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 1,4 m2016

Klorofyll a, sjöar

Indikator TEMA.3.1.11.3 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 20 µg/l2016

Försurning, sjöar

Indikator TEMA.3.1.11.4 Ytvattnets pH-värde i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 8,6 pH2016

Koppar i ytvatten - sjöar

Indikator TEMA.3.1.11.5 Koppar i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Senaste värdet: 0,9 µg/l2016

Zink i ytvatten - sjöar

Indikator TEMA.3.1.11.6 Zink i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Senaste värdet: 1,3 µg/l2016

Krom i ytvatten

Indikator TEMA.3.1.11.8 Krom i ytvatten- årsmedelhalt (löst)
Senaste värdet: 0,10 µg/l2016

Indikatorer - kemisk status

Bly i sediment

Indikator TEMA.3.1.11.8 Blyhalter i ytsediment
Senaste värdet: 72 µg/g ts2002

Kadmium i sediment

Indikator TEMA.3.1.11.8 Kadmiumhalt i ytsediment
Senaste värdet: 1,0 µg/g ts2002

Bly i ytvatten - sjöar

Indikator TEMA.3.1.11.9 Bly i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Senaste värdet: 0,03 µg/l2016

Kadmium i ytvatten - sjöar

Indikator TEMA.3.1.11.10 Kadmium i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Senaste värdet: 0,010 µg/l2016

Nickel i ytvatten - sjöar

Indikator TEMA.3.1.11.11 Nickel i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Senaste värdet: 0,6 µg/l2016

Övriga indikatorer

Totalkväve, sjöar

Indikator TEMA.3.1.11.8 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 1,5 mg/l2016

Bakterier, sjöar

Indikator TEMA.3.1.11.7 Ytvattnets innehåll av E.coli-bakterier i augusti.
Senaste värdet: 1,0 10-log/100 ml2016

DEHP i sediment

Indikator TEMA.3.1.11.8 DEHP i ytsediment
Senaste värdet: 1,6 µg/g ts2002

Koppar i sediment

Indikator TEMA.3.1.11.8 Kopparhalt i ytsediment
Senaste värdet: 42 µg/g ts2002

Krom i sediment

Indikator TEMA.3.1.11.8 Kromhalter i ytsediment
Senaste värdet: 35 µg/g ts2002

Kvicksilver i sediment

Indikator TEMA.3.1.11.8 Kvicksilverhalter i ytsediment
Senaste värdet: 0,2 µg/g ts2002

Nickel i sediment

Indikator TEMA.3.1.11.8 Nickelhalter i ytsediment
Senaste värdet: 30 µg/g ts2002

Nonylfenol i sediment

Indikator TEMA.3.1.11.8 Nonylfenol i ytsediment (ng/g TS)
Senaste värdet: 67 ng/g ts2002

PAH i sediment

Indikator TEMA.3.1.11.8 PAH-halter i ytsediment (summa 16)
Senaste värdet: 1,7 µg/g ts2002

PCB i sediment

Indikator TEMA.3.1.11.8 PCB i ytsediment (summa 7)
Senaste värdet: 16 ng/g ts2002

PentaBDE i sediment

Indikator TEMA.3.1.11.8 PentaBDE i ytsediment (ng/g ts)
Senaste värdet: 0,10 ng/g ts2002

Zink i sediment

Indikator TEMA.3.1.11.8 Zinkhalt i ytsediment
Senaste värdet: 280 µg/g ts2002
Delområde TEMA.3.1.11
Senast uppdaterad: 2017-05-19
Kontakt

Miljöövervakning

Basinventering vattenväxter 2007

Basinventering 2007 av vattenväxter i tio Natura 2000-sjöar i länet, utförd av Naturvatten i Roslagen
AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Inventering av kransalger 2007

Inventering av kransalger i Kyrksjön 2007 utförd av TerraLimno Gruppen AB, på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Inventering av bottenfauna 1996

Inventering av bottenfauna, sjöfågel och vattenväxter i Judarn, Kyrksjön och Råcksta Träsk, utförd av Tomas Nitzelius (1996).

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Länkar