Kyrksjön

Bild på Kyrksjön
Foto: Johan Pontén
Ekologisk status: Hög
Kemisk status: Uppnår ej god

Kyrksjön är en liten och grund sjö. Den ingår i Kyrksjölötens naturreservat, som bildades 1997. Tillrinningen kommer huvudsakligen från naturmark. Inom tillrinningsområdet finns också två koloniområden, en mindre del villabebyggelse och ca en halv km av Spångavägen. Det enda tydliga tillflödet, ett dike, kommer från Kyrksjölöten och koloniområdet öster om sjön. Kyrksjöns vatten leds numera vidare till Råcksta Träsk via en pumpstation.

Vid Kyrksjön finns en av kommunens största fuktlövskogar med rikt fågelliv. Sjön är en viktig fortplantningslokal för groddjur och har visst intresse för fritidsfisket – den enda garanterade fiskarten är ruda men vissa år har även abborre förekommit i sjön. Fiske upplåts via Sportfiskekortet. Det finns två bryggor i sjön som används för bad. Det är inte något officiellt strandbad och badvattenkvaliteten provtas inte förutom mitt i sjön, där vattnet som regel varit tjänligt utan anmärkning.

Stockholms stad arbetar nu med att ta fram ett åtgärdsprogram för Kyrksjön med målet att nå god status enligt EU:s vattendirektiv till 2021 eller allra senast 2027.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Kyrksjöns miljötillstånd

De största näringsmängderna antas komma från koloniområdet öster om sjön. Den beräknade tillförseln av fosfor är betydligt mindre än den acceptabla mängden. Fosfor- och klorofyllhalterna har varierat sedan 1970-talet, den senaste tioårsperioden har klorofyllhalten ökat kraftigt. Även kvävehalten har ökat, och siktdjupet har minskat. Orsaken till de höga kvävehalterna är inte känd. Vattnet är syrefattigt mot slutet av vintern, ibland med höga svavelvätehalter. Fosforhalterna är samtidigt låga, vilket är ovanligt. Metallhalterna i bottensedimentet är låga till måttliga. PAH- och PCB-halterna är låga.

Indikatorer - ekologisk status

Totalfosfor i sjöar

IndikatorTEMA.3.1.11.1 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 29 µg/l2020

Siktdjup i sjöar

IndikatorTEMA.3.1.11.2 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 1,2 m2020

Klorofyll a, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.11.3 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 28 µg/l2020

Trofiskt makrofytindex (TMI)

IndikatorTEMA.3.1.11.16 Ekologisk kvalitetskvot för makrofyter - Trofiskt makrofytindex (TMI)
Senaste värdet: 0,71 EK2019

Försurning, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.11.4 Ytvattnets pH-värde i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 8,1 pH2020

Temperatur i ytvatten

IndikatorTEMA.3.1.11.13 Ytvattentemperatur i augusti, mätt i °C.
Senaste värdet: 19,4 °C2018

Syrehalt i bottenvatten

IndikatorTEMA.3.1.11.12 Augustivärden för halten löst syrgas i bottenvatten, mätt i mg/l. Negativa värden representerar halten svavelväte (H2S), även detta i mg/l.
Senaste värdet: 7,20 mg/l2018

Bly i sediment

IndikatorTEMA.3.1.11.8 Blyhalter i ytsediment
Senaste värdet: 56 mg/kg2017

Kadmium i sediment

IndikatorTEMA.3.1.11.8 Kadmiumhalt i ytsediment
Senaste värdet: 0,6 mg/kg2017

TBT i sediment

IndikatorTEMA.3.1.11.8 Tributyltenn (TBT) i ytsediment
Senaste värdet: 0,00 µg/kg ts2017

Övriga indikatorer

Totalkväve, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.11.8 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 2,1 mg/l2020

Bakterier, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.11.7 Ytvattnets innehåll av E.coli-bakterier i augusti.
Senaste värdet: 1,2 10-log/100 ml2020

Koppar i sediment

IndikatorTEMA.3.1.11.8 Kopparhalt i ytsediment
Senaste värdet: 0 mg/kg2017

Antal fiskarter

IndikatorTEMA.3.1.11.9 Antal fiskarter vid provfiske i Stockholms sjöar.
Senaste värdet: 2 arter2016
Vattenområde TEMA.3.1.11
Senast uppdaterad: 2021-02-15
Kontakt
Tema

Dokument

Miljöövervakning

Inventeringsfiske 2016

Rapport från provfiske för att undersöka fiskbeståndet i Judarn, Råcksta träsk och Kyrksjön. Utfört av Sportfiskarna på uppdrag av Stockholm Vatten.

Basinventering vattenväxter 2007

Basinventering 2007 av vattenväxter i tio Natura 2000-sjöar i länet, utförd av Naturvatten i Roslagen
AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Inventering av kransalger 2007

Inventering av kransalger i Kyrksjön 2007 utförd av TerraLimno Gruppen AB, på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Inventering av bottenfauna 1996

Inventering av bottenfauna, sjöfågel och vattenväxter i Judarn, Kyrksjön och Råcksta Träsk, utförd av Tomas Nitzelius (1996).

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Mer information