Mälaren - Görväln

Foto av Görväln, Östra Mälaren
Foto: Jenny Pirard
Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej god

Görväln är en fjärd i Östra Mälaren och sträcker sig från Upplands-Bro och Kungsängen/Stäket i norr till Lovön i söder. Stockholms stad har stränder mot Görväln i Hässelby. Avrinningsområdet består främst av skogs- och jordbruksmark. Vid Görväln finns två vattenreningsverk;  Lovö vattenverk och Görvälns vattenreningsverk. Det finns också flera allmänna bad och båtklubbar.

Kyrkhamn ligger inom Görvälns avrinningsområde. Där finns förslag på att bilda ett nytt naturreservat, som då kommer att hänga ihop med Görvälns naturreservat i Järfälla som sträcker sig utmed Mälarens strand från Kalhäll till Hässelby. Dessutom ligger Eldgarnsöns, Frölunda och  Lovöns naturreservat  inom avrinningsområdet

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Görvälns miljötillstånd

Mälaren-Görväln har måttlig ekologisk status enligt Vattenmyndighetens bedömning. Påverkan från omgivande Mälaren är betydande. Mälaren-Görväln uppnår inte god kemisk status på grund av höga halter av antracen, bly, kadmium och nickel. Den når inte heller god status för de särskilda förorenande ämnena på grund av höga halter av zink.

Indikatorer - ekologisk status

Totalfosfor i sjöar

IndikatorTEMA.3.1.20.10 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 15 µg/l2018

Siktdjup i sjöar

IndikatorTEMA.3.1.20.12 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 3,8 m2018

Klorofyll a, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.20.11 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 8,6 µg/l2018

Indikatorer - kemisk status

Bly i sediment

IndikatorTEMA.3.1.20.18 Blyhalter i ytsediment
Senaste värdet: 66 µg/g ts1999

Kadmium i sediment

IndikatorTEMA.3.1.20.13 Kadmiumhalt i ytsediment
Senaste värdet: 0,8 µg/g ts1999

PCB i fisk

IndikatorTEMA.3.1.20.7 Medelhalter av summa-PCB i fisk (fettvikt)
Senaste värdet: 0,3 mg/kg2016

PBDE i fisk

IndikatorTEMA.3.1.20.10 Medelkoncentrationen av summa-PBDE i abborre (muskel)
Senaste värdet: 0,10 µg/kg2016

PFOS i fisk

IndikatorTEMA.3.1.20.9 Medelhalter av PFOS i fisk (färskvikt muskel)
Senaste värdet: 9,4 µg/kg2016

Övriga indikatorer

Totalkväve, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.20.10 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 0,4 mg/l2018

Bakterier, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.20.20 Ytvattnets innehåll av E.coli-bakterier i augusti.
Senaste värdet: 0,7 10-log/100 ml2018

Krom i sediment

IndikatorTEMA.3.1.20.14 Kromhalter i ytsediment
Senaste värdet: 56 µg/g ts1999

Koppar i sediment

IndikatorTEMA.3.1.20.15 Kopparhalt i ytsediment
Senaste värdet: 48 µg/g ts1999

Kvicksilver i sediment

IndikatorTEMA.3.1.20.16 Kvicksilverhalter i ytsediment
Senaste värdet: 0,10 µg/g ts1999

Nickel i sediment

IndikatorTEMA.3.1.20.17 Nickelhalter i ytsediment
Senaste värdet: 59 µg/g ts1999

Zink i sediment

IndikatorTEMA.3.1.20.19 Zinkhalt i ytsediment
Senaste värdet: 250 µg/g ts1999
Vattenområde TEMA.3.1.20
Senast uppdaterad: 2020-08-27
Kontakt
Tema

VISS Mälaren Görväln

Läs mer om miljökvalitetsnormer och statusklassning i VISS (Vatteninformationssystem Sverige).

Dokument

Mälaren om 100 år

En förstudie om dricksvattentäkten Mälaren i framtiden, producerad av Länsstyrelserna 2011.

Många bryggor små…

Läs rapport om strandexploatering kring Mälaren. Mälarens vattenvårdsförbund (2009).

Mälarens värde

En förstudie av det potentiella värdet av Mälarens ekosystemtjänster och sociotekniska systemtjänster, samt dess värde för människans välbefinnande. Chalmers (2009).

Miljöövervakning

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Länkar

Mer information

Aktuell badvattenkvalitet

Badvattenprovtagning vid Stockholms badplatser pågår vecka 22 till och med vecka 33. Här kan du ta del av de senaste provresultaten.