Judarn

Bild på Judarn
Foto: Magnus Sannebro
Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej

Judarn räknas inte längre som en vattenförekomst enligt Vattenmyndigheterna, men är fortfarande ett viktigt vatten för staden.

Sjön Judarn ligger i Judarskogens naturreservat i Bromma som bildades 1995. Tillrinningsområdet domineras av naturmark. I övrigt ingår områden med bebyggelse och vägar, bl.a. dagvatten från Bergslagsvägen. Det finns två utloppsdiken mot Mälaren, ett i söder och ett i öster.

Sjöns läge i naturreservatet gör att frilufts- och naturvärdena är höga. I reservatet finns särskilda geovetenskapliga värden i form av sk De Geer-moräner från inlandsisens avsmältning. Runt Judarn går en gångväg som är ca 1,8 km lång, där delar av stigen går på trädäck. Fiske och kräftfiske efter signalkräftor upplåts via Sportfiskekortet. Judarskogen är Natura 2000-område. Länsstyrelsen i Stockholms län inledde 2009 ett lyckat arbete med att återintroducera större vattensalamander vid Judarn.

Stockholms stad arbetar nu med att ta fram ett åtgärdsprogram för Judarn med målet att nå god status enligt EU:s vattendirektiv till 2021 eller allra senast 2027.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Judarns miljötillstånd

Näringsbelastningen är måttlig. Den totala tillförseln av fosfor är ungefär 2/3 av vad sjön
kan tåla utan att bli näringsrik och Judarn har, tillsammans med Flaten, den bästa
vattenkvaliteten bland Stockholms sjöar. Siktdjupet är ganska stort och syreförhållandena
är vanligen bra, halterna kan dock vara låga under senvintern. Inget officiellt strandbad
finns, och badvattenkvaliteten provtas inte. Bakteriehalten mitt i sjön är dock låg.
Halterna av metaller, PAH och PCB i sedimenten är genomgående måttliga.

Indikatorer - ekologisk status

Totalfosfor i sjöar

IndikatorTEMA.3.1.10.1 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 20 µg/l2019

Siktdjup i sjöar

IndikatorTEMA.3.1.10.4 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 2,5 m2019

Klorofyll a, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.10.4 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 5,3 µg/l2019

Trofiskt makrofytindex (TMI)

IndikatorTEMA.3.1.10.12 Ekologisk kvalitetskvot för makrofyter - Trofiskt makrofytindex (TMI)
Senaste värdet: 0,83 EK2019

Försurning, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.10.4 Ytvattnets pH-värde i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 8,1 pH2019

Temperatur i ytvatten

IndikatorTEMA.3.1.10.9 Ytvattentemperatur i augusti, mätt i °C.
Senaste värdet: 20,2 °C2018

Syrehalt i bottenvatten

IndikatorTEMA.3.1.10.8 Augustivärden för halten löst syrgas i bottenvatten, mätt i mg/l. Negativa värden representerar halten svavelväte (H2S), även detta i mg/l.
Senaste värdet: 7,80 mg/l2018

Indikatorer - kemisk status

PCB i fisk

IndikatorTEMA.3.1.10.5 PCB6 i abborre, lipdnormaliserad halt i muskel
Senaste värdet: 15 mg/kg2019

PBDE i fisk

IndikatorTEMA.3.1.10.7 PBDE i abborre, halt i muskel
Senaste värdet: 0 µg/kg2019

PFOS i fisk

IndikatorTEMA.3.1.10.3 PFOS i abborre, halt i muskel
Senaste värdet: 1,9 µg/kg2019

Bly i sediment

IndikatorTEMA.3.1.10.4 Blyhalter i ytsediment
Senaste värdet: 227 mg/kg2017

Kadmium i sediment

IndikatorTEMA.3.1.10.4 Kadmiumhalt i ytsediment
Senaste värdet: 2,4 mg/kg2017

TBT i sediment

IndikatorTEMA.3.1.10.4 Tributyltenn (TBT) i ytsediment
Senaste värdet: 1,02 µg/kg ts2017

Totalkväve, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.10.2 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 0,6 mg/l2019

Bakterier, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.10.4 Ytvattnets innehåll av E.coli-bakterier i augusti.
Senaste värdet: 0,9 10-log/100 ml2019

Antal fiskarter

IndikatorTEMA.3.1.10.5 Antal fiskarter vid provfiske i Stockholms sjöar.
Senaste värdet: 4 arter2016
Vattenområde TEMA.3.1.10
Senast uppdaterad: 2021-01-18
Kontakt
Tema

Dokument

Miljöövervakning

Inventeringsfiske 2016

Rapport från provfiske för att undersöka fiskbeståndet i Judarn, Råcksta träsk och Kyrksjön. Utfört av Sportfiskarna på uppdrag av Stockholm Vatten.

Inventering av bottenfauna 1996

Inventering av bottenfauna, sjöfågel och vattenväxter i Judarn, Kyrksjön och Råcksta Träsk, utförd av Tomas Nitzelius (1996).

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Mer information