Judarn

Bild på Judarn
Foto: Magnus Sannebro

Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej

Sjön Judarn ligger i Judarskogens naturreservat i Bromma som bildades 1995. Tillrinningsområdet domineras av naturmark. I övrigt ingår områden med bebyggelse och vägar, bl.a. dagvatten från Bergslagsvägen. Det finns två utloppsdiken mot Mälaren, ett i söder och ett i öster.

Sjöns läge i naturreservatet gör att frilufts- och naturvärdena är höga. I reservatet finns särskilda geovetenskapliga värden i form av sk De Geer-moräner från inlandsisens avsmältning. Runt Judarn går en gångväg som är ca 1,8 km lång, där delar av stigen går på trädäck. Fiske och kräftfiske efter signalkräftor upplåts via Sportfiskekortet. Judarskogen är Natura 2000-område. Länsstyrelsen i Stockholms län inledde 2009 ett lyckat arbete med att återintroducera större vattensalamander vid Judarn.

Stockholms stad arbetar nu med att ta fram ett åtgärdsprogram för Judarn med målet att nå god status enligt EU:s vattendirektiv till 2021 eller allra senast 2027.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Judarns miljötillstånd

Näringsbelastningen är måttlig. Den totala tillförseln av fosfor är ungefär 2/3 av vad sjön
kan tåla utan att bli näringsrik och Judarn har, tillsammans med Flaten, den bästa
vattenkvaliteten bland Stockholms sjöar. Siktdjupet är ganska stort och syreförhållandena
är vanligen bra, halterna kan dock vara låga under senvintern. Inget officiellt strandbad
finns, och badvattenkvaliteten provtas inte. Bakteriehalten mitt i sjön är dock låg.
Halterna av metaller, PAH och PCB i sedimenten är genomgående måttliga.

Indikatorer - ekologisk status

Totalfosfor i sjöar

Indikator TEMA.3.1.10.1 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 17 µg/l2017

Siktdjup i sjöar

Indikator TEMA.3.1.10.4 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 2,7 m2017

Klorofyll a, sjöar

Indikator TEMA.3.1.10.4 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 5,5 µg/l2017

Koppar i ytvatten - sjöar

Indikator TEMA.3.1.10.4 Koppar i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Senaste värdet: 0,6 µg/l2016

Zink i ytvatten - sjöar

Indikator TEMA.3.1.10.4 Zink i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Senaste värdet: 1,0 µg/l2016

Krom i ytvatten

Indikator TEMA.3.1.10.4 Krom i ytvatten- årsmedelhalt (löst)
Senaste värdet: 0,10 µg/l2016

Indikatorer - kemisk status

PCB i fisk

Indikator TEMA.3.1.10.5 Medelhalter av summa-PCB i fisk (fettvikt)
Senaste värdet: 0,2 mg/kg2016

PBDE i fisk

Indikator TEMA.3.1.10.7 Medelkoncentrationen av summa-PBDE i abborre (muskel)
Senaste värdet: 0,07 µg/kg2016

PFOS i fisk

Indikator TEMA.3.1.10.3 Medelhalter av PFOS i fisk (färskvikt muskel)
Senaste värdet: 1,7 µg/kg2016

Bly i sediment

Indikator TEMA.3.1.10.4 Blyhalter i ytsediment
Senaste värdet: 160 µg/g ts2002

Kadmium i sediment

Indikator TEMA.3.1.10.4 Kadmiumhalt i ytsediment
Senaste värdet: 2,0 µg/g ts2002

Bly i ytvatten - sjöar

Indikator TEMA.3.1.10.5 Bly i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Senaste värdet: 0,02 µg/l2016

Kadmium i ytvatten - sjöar

Indikator TEMA.3.1.10.6 Kadmium i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Senaste värdet: 0,010 µg/l2016

Nickel i ytvatten - sjöar

Indikator TEMA.3.1.10.7 Nickel i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)
Senaste värdet: 0,4 µg/l2016

Övriga indikatorer

DEHP i sediment

Indikator TEMA.3.1.10.4 DEHP i ytsediment
Senaste värdet: 0,02 µg/g ts2002

Kvicksilver i sediment

Indikator TEMA.3.1.10.4 Kvicksilverhalter i ytsediment
Senaste värdet: 0,3 µg/g ts2002

Nickel i sediment

Indikator TEMA.3.1.10.4 Nickelhalter i ytsediment
Senaste värdet: 37 µg/g ts2002

Nonylfenol i sediment

Indikator TEMA.3.1.10.4 Nonylfenol i ytsediment (ng/g TS)
Senaste värdet: 100 ng/g ts2002

PAH i sediment

Indikator TEMA.3.1.10.4 PAH-halter i ytsediment (summa 16)
Senaste värdet: 7,5 µg/g ts2002

PCB i sediment

Indikator TEMA.3.1.10.4 PCB i ytsediment (summa 7)
Senaste värdet: 34 ng/g ts2002

PentaBDE i sediment

Indikator TEMA.3.1.10.4 PentaBDE i ytsediment (ng/g ts)
Senaste värdet: 0,3 ng/g ts2002

Totalkväve, sjöar

Indikator TEMA.3.1.10.2 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 0,5 mg/l2017

Antal fiskarter

Indikator TEMA.3.1.10.5 Antal fiskarter vid provfiske i Stockholms sjöar.
Senaste värdet: 4 arter2016
Delområde TEMA.3.1.10
Senast uppdaterad: 2018-02-16
Kontakt

Dokument

Miljöövervakning

Inventeringsfiske 2016

Rapport från provfiske för att undersöka fiskbeståndet i Judarn, Råcksta träsk och Kyrksjön. Utfört av Sportfiskarna på uppdrag av Stockholm Vatten.

Inventering av bottenfauna 1996

Inventering av bottenfauna, sjöfågel och vattenväxter i Judarn, Kyrksjön och Råcksta Träsk, utförd av Tomas Nitzelius (1996).

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Mer information