Långsjön

Foto på Långsjön
Foto: Magnus Sannebro
Ekologisk status: Måttlig*
Kemisk status: Uppnår ej god

Långsjön ligger i ett gammalt villaområde på gränsen mellan Stockholm och Huddinge. Tillrinningsområdet upptas huvudsakligen av villaområden. Tillförseln av näringsämnen och föroreningar kommer huvudsakligen från omgivande bebyggelse och vägar. Den andra källan av betydelse är bräddvatten (utsläpp av orenat avloppsvatten). Sjöns vattenstånd regleras av en damm i utloppet i den nordvästra änden. Utflödet rinner till Vårbyfjärden i Mälaren.

I början av 1900-talet släpptes stora mängder orenat avloppsvatten ut i sjön, vilket ledde till igenväxning av sjön. Vass och näckrosor har vid flera tillfällen tagits bort, och en mindre muddring har gjorts i den norra delen. Det största djupet är bara drygt 3 meter. 2002 började dricksvatten tillsättas årligen, ca 30 l/s, i den södra änden av Långsjön, motsvarande sjöns hela volym. 2006 behandlades bottnen med aluminium för att fastlägga fosfor.

Sjön används för bad samt för fiske och kräftfiske via Sportfiskekortet. Långsjön har decimeringsfiskats på mörtfiskar i syfte att förbättra fiskbeståndet. Gös och signalkräftor är utplanterade. Långsjön är en viktig reproduktionslokal för groddjur och har Stockholms stads rikaste förekomst av vanlig groda och vanlig padda. Inom Stockholms stads del finns ett strandbad, Långsjöbadet.

Stockholms stad arbetar nu med att ta fram ett åtgärdsprogram för Långsjön med målet att nå god status enligt EU:s vattendirektiv till 2021 eller allra senast 2027.

*Den ekologiska statusen bedöms vara måttlig utifrån den miljöövervakning som kommunerna bedriver. Det är två klasser bättre än dålig, som är Vattenmyndighetens bedömning i VISS.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Långsjöns miljötillstånd

Näringshalterna är höga, men halterna har minskat under senare år. Aluminiumbehandlingen 2006 har kraftigt minskat fosforhalterna. Som en följd av restaureringsåtgärderna har klorofyllhalterna minskat kraftigt och siktdjupet har gradvis ökat. Resultat från regelbundna provfisken visar att antalet mörtar har minskat kraftigt. Syrehalterna är höga på sommaren, på vintern har halterna de flesta år varit låga och fiskdöd har förekommit. Badvattenkvaliteten är överlag god. Koppar- och nickelhalterna är höga i sedimenten. Övriga metaller samt PAH och PCB förekommer i låga eller måttliga halter.

Indikatorer - ekologisk status

Totalfosfor i sjöar

IndikatorTEMA.3.1.16.1 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 60 µg/l2019

Siktdjup i sjöar

IndikatorTEMA.3.1.16.3 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 1,3 m2019

Klorofyll a, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.16.3 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 43 µg/l2019

Försurning, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.16.3 Ytvattnets pH-värde i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 8,2 pH2019

Temperatur i ytvatten

IndikatorTEMA.3.1.16.8 Ytvattentemperatur i augusti, mätt i °C.
Senaste värdet: 22,4 °C2018

Syrehalt i bottenvatten

IndikatorTEMA.3.1.16.9 Augustivärden för halten löst syrgas i bottenvatten, mätt i mg/l. Negativa värden representerar halten svavelväte (H2S), även detta i mg/l.
Senaste värdet: 6,90 mg/l2018

Indikatorer - kemisk status

PCB i fisk

IndikatorTEMA.3.1.16.4 PCB6 i abborre, lipdnormaliserad halt i muskel
Senaste värdet: 96 mg/kg2019

PBDE i fisk

IndikatorTEMA.3.1.16.6 PBDE i abborre, halt i muskel
Senaste värdet: 0,17 µg/kg2019

PFOS i fisk

IndikatorTEMA.3.1.16.7 PFOS i abborre, halt i muskel
Senaste värdet: 9,2 µg/kg2019

Bly i sediment

IndikatorTEMA.3.1.16.5 Blyhalter i ytsediment
Senaste värdet: 124 mg/kg2017

Kadmium i sediment

IndikatorTEMA.3.1.16.5 Kadmiumhalt i ytsediment
Senaste värdet: 1,5 mg/kg2017

TBT i sediment

IndikatorTEMA.3.1.16.5 Tributyltenn (TBT) i ytsediment
Senaste värdet: 11,0 µg/kg ts2017

Övriga indikatorer

Totalkväve, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.16.3 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 0,9 mg/l2019

Bakterier, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.16.4 Ytvattnets innehåll av E.coli-bakterier i augusti.
Senaste värdet: 1,5 10-log/100 ml2019

Koppar i sediment

IndikatorTEMA.3.1.16.3 Kopparhalt i ytsediment
Senaste värdet: 52 mg/kg2017

Antal fiskarter

IndikatorTEMA.3.1.16.4 Antal fiskarter vid provfiske i Stockholms sjöar.
Senaste värdet: 5 arter2016
Vattenområde TEMA.3.1.16
Senast uppdaterad: 2020-11-16
Kontakt
Tema

Hydrologiska fakta

  • Tillrinningsområdets yta: 243 ha
  • Sjöyta: 29 ha
  • Sjövolym: 617 000 m³
  • Omsättningstid: 9-10 mån (ca 6 mån vid dricksvattentillsättning)
  • Största djup: 3,3 m
  • Medeldjup: 2,2 m

Satellitbild (länk till annan webbplats)

Dokument

Miljöövervakning

Inventeringsfiske 2016

Rapport från provfiske för att undersöka fiskbeståndet i Trekanten, Flaten och Långssjön. Utfört av Sportfiskarna på uppdrag av Stockholm Vatten.

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Mer information

Aktuell badvattenkvalitet

Badvattenprovtagning vid Stockholms badplatser pågår vecka 22 till och med vecka 33. Här kan du ta del av de senaste provresultaten.