Ekologisk status

Undervattensbild med fiskar och vass
Foto: Magnus Melin
Övergödning, miljögifter och fysisk påverkan bidrar till att det blir svårt att uppnå god ekologisk status i stadens vatten till år 2021 respektive 2027.
Ekologisk status är en sammanvägd bedömning av olika kvalitetsfaktorer bestående av både vattenkvalitet och djur- och växtfaunans beskaffenhet samt de fysiska förhållandena i vattnet och dess närmiljö. Endast tre av 21 vattenförekomster (15 procent) uppnår god ekologisk status enligt Länsstyrelsens senaste klassning.

Indikatorer

Tema TEMA.3.5
Senast uppdaterad: 2021-01-18
Kontakt
Tema

Status per vattenförekomst

Visa ekologisk och kemisk status för respektive vattenförekomst.
Sjöar | Kustvatten | Vattendrag

Artiklar

God vattenkvalitet värt miljarder för stockholmarna

Att Stockholms sjöar och vattendrag mår bra är mycket värdefullt för Stockholms invånare. En ny rapport som staden låtit göra visar att stockholmarna värderar god vattenkvalitet så högt att det trots kostnaderna är en samhällsekonomisk vinst att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag. (Feb 2017)