Ekologisk status

Undervattensbild med fiskar och vass
Foto: Magnus Melin
Övergödning, miljögifter och fysisk påverkan bidrar till att det blir svårt att uppnå god ekologisk status i stadens vatten till år 2021 respektive 2027.
Ekologisk status är en sammanvägd bedömning av olika kvalitetsfaktorer bestående av både vattenkvalitet och djur- och växtfaunans beskaffenhet samt de fysiska förhållandena i vattnet och dess närmiljö. Tre fjärdedelar av vattenförekomsterna i Stockholm har en ekologisk status som är måttlig eller sämre.

Tema

Sjöar

TemaTEMA.3.5.1 De flesta vattenområdena i Stockholm är eutrofa, d.v.s. näringsrika. Det beror både på naturlig förekomst av näringsrika och kalkhaltiga glacialleror i avrinningsområdena och på föroreningar orsakade av mänskliga aktiviteter. Östra Mälaren utgör ett undantag, liksom sjöarna Flaten och Judarn, som har låga till måttliga halter av näringsämnena fosfor och kväve.

Kustvatten

TemaTEMA.3.5.2 Situationen för vattnet i skärgården har under de senaste 20 åren blivit betydligt bättre. Genom förbättrade reningstekniker i avloppsreningsverken samt ökad miljömedvetenhet hos stockholmarna har algblomningarna minskat. Halterna av fosfor och kväve är dock fortfarande mycket höga.

Vattendrag

TemaTEMA.3.5.3 Många vattendrag har försvunnit när staden har byggts ut och strömmande vatten är idag ganska ovanliga i Stockholm. Det är därför viktigt att skydda och bevara de vattendrag som finns kvar.

Indikatorer

Tema TEMA.3.5
Senast uppdaterad: 2020-05-26
Kontakt
Tema

Status per vattenförekomst

Visa ekologisk och kemisk status för respektive vattenförekomst.
Sjöar | Kustvatten | Vattendrag

Artiklar

God vattenkvalitet värt miljarder för stockholmarna

Att Stockholms sjöar och vattendrag mår bra är mycket värdefullt för Stockholms invånare. En ny rapport som staden låtit göra visar att stockholmarna värderar god vattenkvalitet så högt att det trots kostnaderna är en samhällsekonomisk vinst att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag. (Feb 2017)

Dokument