Groddjur

Grodpar
Foto: Johan Pontén

Groddjuren är hotade både globalt och nationellt. I Stockholm är situationen för groddjuren trängd, men förutsättningarna har de senaste åren förbättrats genom förstärkningsåtgärder på många håll.

I Stockholms stad finns alla de fem arter av groddjur som förekommer i länet. I en sammanhängande mosaik av våtmarker, småvatten, skogsdungar och öppna gräsmarker finns bra förutsättningar för groddjur. Dock befinner de sig i en utsatt situation då deras livsmiljöer har försvunnit eller splittrats upp i samband med stadens utbredning. Med lite hjälp kan Stockholm fortsätta att vara berikad med groddjur och tillhörande ekosystem, så att nya generationer kan ta del av deras naturpedagogiska värden. Groddjur ingår i stadens miljöövervakning av biologisk mångfald. Läs mer om groddjurens tillstånd och vad staden gör för groddjuren på sidan.

Indikatorer

Groddjur

Indikator TEMA.4.3.1.1 Andel av inventerade lokaler där groddjur påträffats.

Vattensalamander

Indikator TEMA.4.3.1.2 Antal större och mindre vattensalamander i Olovslundsdammen.
Delområde TEMA.4.3.1
Senast uppdaterad: 2018-03-06
Kontakt

Hur uppmärksammas stadens groddjursarbete?

Stadens groddjursprojekt

Mer information

Större vattensalamander

Läs om den större vattensalamandern, och det åtgärdsarbete som bedrivs på nationell nivå. Länsstyrelsen i Örebro län (PDF, 2008).