Naturskydd

Årsta holmar
Årsta holmar. Foto: Johan Pontén
Som stockholmare har du förmånen att kunna besöka elva reservat och en nationalstadspark samt många fina, strandskyddade stränder inom stadens gränser. Totalt är en tredjedel av grön- och blåytorna i Stockholm skyddade.
Genom att skydda ett värdefullt områdes natur- och kulturlandskap säkerställs tillgången och möjligheterna att långsiktigt bevara och utveckla värdena för rekreation, biologisk mångfald och kulturhistoria. För flera av reservaten i Stockholm betonas även vikten av en sammanhängande regional grönstruktur.

Indikatorer

Skyddad naturmark

IndikatorTEMA.4.2.1 Area skyddad naturmark (enligt Miljöbalken)
Senaste värdet: 4137 ha2018

Inrättade reservat

IndikatorTEMA.4.2.2 Antal natur- och kulturreservat i staden.
Senaste värdet: 11 stycken2018
Tema TEMA.4.2
Senast uppdaterad: 2018-12-13
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Stadsbyggnadskontoret
Kontakt
Tema