Arter och artgrupper

Padda gående på väg
Padda. Foto: Jerker Idestam

Stadens flora och fauna är en brokig blandning av inhemska, exotiska och förvildade arter. Många växter och djur har lyckats anpassa sig till och trivs till och med i vår grönblå stad, medan andra kräver en proaktiv förvaltning för att på sikt överleva.

Kategorier

Groddjur

Delområde TEMA.4.3.1 Groddjuren är hotade både globalt och nationellt. I Stockholm är situationen för groddjuren trängd, men förutsättningarna har de senaste åren förbättrats genom förstärkningsåtgärder på många håll.

Fiskar

Delområde TEMA.4.3.2 I Stockholms sjöar är abborre, gädda och mört vanliga arter. Grönlingen i Igelbäcken på Järvafältet hör däremot till ovanligheterna. Norrström, som utgör kontakt mellan Mälaren och Östersjön, är ett av landets fiskrikaste vattendrag och nyttjas av ett 30-tal arter, däribland olika laxfiskar.

Fåglar

Delområde TEMA.4.3.3 Antalet häckande fågelarter i Stockholm har de senaste åren hållit sig omkring 126, vilket innebär cirka hälften av arterna i Sveriges häckfågelfauna. Även i innerstaden häckar ett drygt 60-tal arter.

Kräldjur

Delområde TEMA.4.3.4 Kräldjur syns tämligen sällan i Stockholm, utöver i stadens större naturområden. Lämpliga livsmiljöer har blivit sällsynta och barriärerna många. Det finns dock ännu möjligheter att förbättra förutsättningarna genom att tillskapa nya, värdefulla kräldjursmiljöer i staden.

Skyddsvärd flora

Delområde TEMA.4.3.4 Utöver alla de vanliga kärlväxterna i Stockholm finns idag ett 100-tal rödlistade arter. I många fall pekar de ut miljöer som hjälper oss att förstå vilken brukningsform som tidigare rådde på platsen. Att bevara skyddsvärd flora kan därför ses som en kulturgärning.

Småkryp

Delområde TEMA.4.3.5 Stockholms långa strandsträckor är livsmiljö för olika sorters insekter såsom trollsländor. En annan viktig naturtyp för insekter är stadens unika bestånd av grova ekar, vars multnande innanmäte hyser en mångfald av skalbaggar och andra småkryp.

Kryptogamer

Delområde TEMA.4.3.6 Till gruppen kryptogamer hör bland annat svampar, mossor och lavar. Många av dem trivs i störningsfria miljöer och är bra indikatorer på miljöförändringar.

Däggdjur

Delområde TEMA.4.3.7 I Stockholms stad förekommer merparten av regionens däggdjursarter. Vissa är införda eller knutna till mänsklig bebyggelse. Andra finns främst i stadens större naturområden.
Delområde TEMA.4.3
Senast uppdaterad: 2018-02-01
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt