Arter och artgrupper

Padda gående på väg
Padda. Foto: Jerker Idestam
Stadens flora och fauna är en brokig blandning av inhemska, exotiska och förvildade arter. Många växter och djur har lyckats anpassa sig till och trivs till och med i vår grönblå stad, medan andra kräver en proaktiv förvaltning för att på sikt överleva.

Kategorier

Groddjur

TemaTEMA.4.3.1 Groddjuren är hotade både globalt och nationellt. I Stockholm är situationen för groddjuren trängd, men förutsättningarna har de senaste åren förbättrats genom förstärkningsåtgärder på många håll.

Fiskar

TemaTEMA.4.3.2 I Stockholms sjöar är abborre, gädda och mört vanliga arter. Grönlingen i Igelbäcken på Järvafältet hör däremot till ovanligheterna. Norrström, som utgör kontakt mellan Mälaren och Östersjön, är ett av landets fiskrikaste vattendrag och nyttjas av ett 30-tal arter, däribland olika laxfiskar.

Fåglar

TemaTEMA.4.3.3 Antalet häckande fågelarter i Stockholm har de senaste åren hållit sig omkring 126, vilket innebär knappt hälften av arterna i Sveriges häckfågelfauna. Även i innerstaden häckar ett drygt 60-tal arter.

Kräldjur

TemaTEMA.4.3.4 Kräldjur syns tämligen sällan i Stockholm, utöver i stadens större naturområden. Lämpliga livsmiljöer har blivit sällsynta och barriärerna många. Det finns dock ännu möjligheter att förbättra förutsättningarna genom att tillskapa nya, värdefulla kräldjursmiljöer i staden.

Skyddsvärd flora

TemaTEMA.4.3.4 Utöver alla de vanliga kärlväxterna i Stockholm finns idag ett 100-tal rödlistade arter. I många fall pekar de ut miljöer som hjälper oss att förstå vilken brukningsform som tidigare rådde på platsen. Att bevara skyddsvärd flora kan därför ses som en kulturgärning.

Småkryp

TemaTEMA.4.3.5 Stockholms långa strandsträckor är livsmiljö för olika sorters insekter såsom trollsländor. En annan viktig naturtyp för insekter är stadens unika bestånd av grova ekar, vars multnande innanmäte hyser en mångfald av skalbaggar och andra småkryp.

Kryptogamer

TemaTEMA.4.3.6 Till gruppen kryptogamer hör bland annat svampar, mossor och lavar. Många av dem trivs i störningsfria miljöer och är bra indikatorer på miljöförändringar.

Däggdjur

TemaTEMA.4.3.7 I Stockholms stad förekommer merparten av regionens däggdjursarter. Vissa är införda eller knutna till mänsklig bebyggelse. Andra finns främst i stadens större naturområden.
Tema TEMA.4.3
Senast uppdaterad: 2018-11-14
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Tema