Däggdjur

I Stockholms stad förekommer merparten av regionens däggdjursarter. Vissa är införda eller knutna till mänsklig bebyggelse. Andra finns främst i stadens större naturområden.

Antalet större djur i Stockholm är begränsat, eftersom de ofta behöver stora ytor naturmark och barriärerna är många i den urbana miljön. Dessutom kan de utgöra en trafikfara. Men det händer att t ex lodjur besöker staden. Vissa arter, som fälthare, rådjur och igelkott, har anpassat sig till bebyggd miljö och är vanliga åtminstone i ytterstaden. Ekorre finns även i innerstadens parker.

Stockholm hyser totalt ett trettiotal däggdjursarter, varav nio är fladdermöss. Förutom dessa finns bland de vilda arterna smågnagare som sorkar och möss, insektsätare som igelkott och näbbmöss, hardjur som fälthare och enstaka skogshare, hjortdjur som rådjur och ibland älg, mårddjur som mård och småvessla samt räv, bäver och grävling. I Saltsjön brukar även gråsäl dyka upp ibland.

Delområde

Fladdermöss

Delområde TEMA.4.3.7.1 Nära en tredjedel av stadens däggdjursarter är fladdermöss - läs mer om dem här.
Delområde TEMA.4.3.7
Senast uppdaterad: 2017-12-08
Kontakt