Näringsämnen

Algblomning i Munkbrokanalen
Algblomning i Munkbrokanalen. Foto: Gunnar Aneer/Azote
Övergödning är ett omfattande problem i Stockholms sjöar och vattendrag, men åtgärder ger positiva effekter och fosforhalterna har minskat på längre sikt.

De flesta av Stockholms sjöar och vattendrag är övergödda. Det förekommer dock stora skillnader beroende på naturgivna förutsättningar samt yttre påverkan. Det är främst höga halter av fosfor som bidrar till övergödningen och man kan se effekter genom försämrat siktdjup, förändrad växtlighet, algblomningar och förändringar i djursamhället. Ibland kan algblomningarna bli så omfattande att det påverkar möjligheterna till bad och fiske.

Även om det främst är fosfor som är tillväxtbegränsande i sjöar och vattendrag kan även höga halter av kväve bidra till övergödningen. I kustvattnet är oftast kväve den tillväxtbegränsande faktorn. Höga halter av näringsämnen leder till en ökad förekomst av växtplankton i vattnet som i sin tur resulterar i sämre siktdjup och en ökad nedbrytning på botten med lägre syrehalter till följd. För att utvärdera följdeffekterna av höga halter av näringsämnen mäts även syrehalten och siktdjupet.

Generellt är vattenkvaliteten bäst i sjöar i avrinningsområden där det inte finns så mycket vägar och bebyggelse, som exempelvis Judarn och Flaten.

Provtagning i Stockholm

Vattenkvaliteten i Stockholms samtliga sjöar och Mälar- och Saltsjövikar följs regelbundet genom Stockholm Vattens recipientkontroll.

Alla vattenområden

Näringsämnen

Totalfosfor i sjöar

IndikatorTEMA.3.5.7.1 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Totalkväve, sjöar

IndikatorTEMA.3.5.7.12 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Totalfosfor - kustvatten

IndikatorTEMA.3.5.7.5 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Totalkväve - kustvatten

IndikatorTEMA.3.5.7.6 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Relaterade parametrar

Siktdjup i sjöar

IndikatorTEMA.3.5.7.2 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Siktdjup - kustvatten

IndikatorTEMA.3.5.7.7 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Klorofyll a, sjöar

IndikatorTEMA.3.5.7.3 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Klorofyll a - kustvatten

IndikatorTEMA.3.5.7.8 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.