Kemisk status och miljögifter


Marksanering Beckholmen. Foto Magnus Sannebro
Förekomst av miljögifter är ett omfattande problem i Stockholms sjöar och vattendrag.
Miljögifter är ämnen som har en skadlig inverkan på miljön när de släpps ut. De är giftiga, långlivade, och kan tas upp av vattenlevande djur som till exempel fisk. Höga halter av bland annat bromerade flamskyddsmedel, PFOS och TBT gör det svårt att uppnå god kemisk status i många av Stockholms vattenförekomster.

Indikatorer

Kemisk status

IndikatorTEMA.3.6.0 Kemisk status med undantag från överallt överskridande ämnen. Andel vattenförekomster per statusklass.
Senaste värdet: 14 %2019
Tema TEMA.3.6
Senast uppdaterad: 2021-01-20
Kontakt
Tema

Status per vattenförekomst

Visa ekologisk och kemisk status för respektive vattenförekomst.
Sjöar | Kustvatten | Vattendrag

Dokument