Kemisk status och miljögifter


Marksanering Beckholmen. Foto Magnus Sannebro
Förekomst av miljögifter är ett omfattande problem i Stockholms sjöar och vattendrag.
Höga halter av bland annat bromerade flamskyddsmedel, PFOS och TBT gör det svårt att uppnå god kemisk status i många av Stockholms vattenförekomster.

Indikatorer

Kemisk status

IndikatorTEMA.3.6.0 Kemisk status med undantag från överallt överskridande ämnen. Andel vattenförekomster per statusklass.
Senaste värdet: 14 %2019

Tema

Miljögifter i ytvatten

TemaTEMA.3.6.1 Utvalda miljögifter mäts varje månad i sex vattenområden i Stockholm. Mätningarna används som underlag för bedömning av ekologisk och kemisk status enligt EU:s vattendirektiv.

Miljögifter i fisk

TemaTEMA.3.6.3 Miljögifter är ämnen som har en skadlig inverkan på miljön när de släpps ut. De är giftiga, långlivade, och kan tas upp av levande organismer, som till exempel fisk. Vissa ämnen tas upp i högre grad än andra, genom att studera dessa ämnen i fisk kan vi följa tillstånd och trender även av ämnen som kanske inte är mätbara i vatten.

Miljögifter i bottensediment

TemaTEMA.3.6.2 I sedimenten följs tillstånd samt trender i belastning av miljögifter i stadens vattenområden upp. Det ger viktig information om påverkan av miljöföroreningar från aktiviteter i samhället.
Tema TEMA.3.6
Senast uppdaterad: 2020-09-30
Kontakt
Tema

Status per vattenförekomst

Visa ekologisk och kemisk status för respektive vattenförekomst.
Sjöar | Kustvatten | Vattendrag

Dokument