Kemisk status och miljögifter


Marksanering Beckholmen. Foto Magnus Sannebro

Förekomst av miljögifter är ett omfattande problem i Stockholms sjöar och vattendrag.

Höga halter av bland annat bromerade flamskyddsmedel, PFOS och TBT gör det svårt att uppnå god kemisk status i många av Stockholms vattenförekomster.

Indikatorer

Kemisk status

Indikator TEMA.3.6.0 Kemisk status med undantag från överallt överskridande ämnen. Andel vattenförekomster per statusklass.
Senaste värdet: 35 %2016

Fakta om miljön

Miljögifter i ytvatten

Delområde TEMA.3.6.1 Utvalda miljögifter mäts årligen i fyra vattenområden i Stockholm. Mätningarna kan användas som ett underlag för bedömning av ekologisk och kemisk status av vattenförekomster enligt EU:s vattendirektiv.

Miljögifter i bottensediment

Delområde TEMA.3.6.2 I sedimenten följs tillstånd samt trender i belastning av miljögifter i stadens vattenområden upp. Det ger viktig information om påverkan av miljöföroreningar från aktiviteter i samhället.

Miljögifter i fisk

Delområde TEMA.3.6.3 Miljögifter är ämnen som har en skadlig inverkan på miljön när de släpps ut. De är giftiga, långlivade, och kan tas upp av levande organismer, som till exempel fisk. Vissa ämnen tas upp i högre grad än andra, genom att studera dessa ämnen i fisk kan vi följa tillstånd och trender även av ämnen som kanske inte är mätbara i vatten.

Grundvatten

Delområde TEMA.3.6.5 Grundvatten är en värdefull naturresurs vars mängd och sammansättning är av betydelse för naturmiljön genom att det flödar ut i sjöar och vattendrag.
Delområde TEMA.3.6
Senast uppdaterad: 2017-09-01
Kontakt

Dokument