Miljögifter i bottensediment

Provtagning av bottensediment
Provtagning av bottensediment. Foto: Per Jonsson

I sedimenten följs tillstånd samt trender i belastning av miljögifter i stadens vattenområden upp. Det ger viktig information om påverkan av miljöföroreningar från aktiviteter i samhället.

I de översta centimetrarna av sedimenten syns resultaten av de senaste årens utsläpp och i de djupare liggande nivåerna kan tidigare utsläpp spåras. Djupsedimenten kan därför användas som ett historiskt arkiv och, i jämförelse med ytligare sediment, för att se trender i utsläppen över tiden.

Färgruta Alla vattenområden

Indikatorer

BDE209 i sediment

Indikator TEMA.3.6.2.13 BDE 209 i ytsediment

Bly i sediment

Indikator TEMA.3.6.2.5 Blyhalter i ytsediment

DEHP i sediment

Indikator TEMA.3.6.2.11 DEHP i ytsediment

Kadmium i sediment

Indikator TEMA.3.6.2.2 Kadmiumhalt i ytsediment

Koppar i sediment

Indikator TEMA.3.6.2.1 Kopparhalt i ytsediment

Kvicksilver i sediment

Indikator TEMA.3.6.2.4 Kvicksilverhalter i ytsediment

Krom i sediment

Indikator TEMA.3.6.2.6 Kromhalter i ytsediment

Nickel i sediment

Indikator TEMA.3.6.2.7 Nickelhalter i ytsediment

Nonylfenol i sediment

Indikator TEMA.3.6.2.12 Nonylfenol i ytsediment (ng/g TS)

PAH i sediment

Indikator TEMA.3.6.2.8 PAH-halter i ytsediment (summa 16)

PCB i sediment

Indikator TEMA.3.6.2.9 PCB i ytsediment (summa 7)

PentaBDE i sediment

Indikator TEMA.3.6.2.14 PentaBDE i ytsediment (ng/g ts)

TBT i sediment

Indikator TEMA.3.6.2.10 Tributyltenn (TBT) i ytsediment

Zink i sediment

Indikator TEMA.3.6.2.3 Zinkhalt i ytsediment

Fluoranten i sediment

Indikator TEMA.3.6.2.16

Antracen i sediment

Indikator TEMA.3.6.2.17
Delområde TEMA.3.6.2
Senast uppdaterad: 2018-02-06
Kontakt

Dokument