Sjöar i Stockholm

Här redovisas miljötillstånd och åtgärdsarbete för Stockholms sjöar och Mälarvikar.
De flesta av sjöarna i Stockholm är påverkade av övergödning eller föroreningar till följd av hårt exploateringstryck runt omkring. Ändå utgör de en oersättlig resurs både för ekosystemen och för människor i staden. I vårt dagliga liv använder vi färskvatten som livsmedel, för hygieniska ändamål, som del i tekniska hjälpmedel, med mera. Ändå har vi varit dåliga på att ta hand om denna resurs. Tidigare har vi bland annat släppt ut orenat avloppsvatten i många sjöar, vilket ligger till grund för mycket av den övergödningsproblematik som observeras idag.
Tema TEMA.3.1
Senast uppdaterad: 2021-02-18
Kontakt
Tema

Nyheter

God vattenkvalitet värt miljarder för stockholmarna

Att Stockholms sjöar och vattendrag mår bra är mycket värdefullt för Stockholms invånare. En ny rapport som staden låtit göra visar att stockholmarna värderar god vattenkvalitet så högt att det trots kostnaderna är en samhällsekonomisk vinst att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag. (Feb 2017)

Dokument