Mälaren - Rödstensfjärden

Östra Mälaren
Foto: Jenny Pirard
Ekologisk status: God
Kemisk status: Uppnår ej god

Rödstensfjärden är en fjärd i östra Mälaren som begränsas av Ekerö i norr och Vårby/skärholmen i Öst. Inom avrinningsområdet ligger Bornsjöns naturreservat. 

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Rödstensfjärdens miljötillstånd

Rödstensfjärden uppnår god ekologisk status. Fjärden uppnår ej god kemisk status pga förhöjda halter av Irgarol (cybutryn). Dessutom överskrids gränsvärdena för kvicksilver och PBDE men för dessa ämnen görs undantag eftersom de anses mycket svåra att åtgärda.

Indikatorer - ekologisk status

Totalfosfor i sjöar

IndikatorTEMA.3.1.21.21 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 14 µg/l2018

Siktdjup i sjöar

IndikatorTEMA.3.1.21.20 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 4,6 m2018

Klorofyll a, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.21.19 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 4,5 µg/l2018

Övriga indikatorer

Totalkväve, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.21.6 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 0,4 mg/l2018

Bakterier, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.21.2 Ytvattnets innehåll av E.coli-bakterier i augusti.
Senaste värdet: 0,7 10-log/100 ml2018
Vattenområde TEMA.3.1.21
Senast uppdaterad: 2021-02-15
Kontakt
Tema

Dokument

Mälaren om 100 år

En förstudie om dricksvattentäkten Mälaren i framtiden, producerad av Länsstyrelserna 2011.

Många bryggor små…

Läs rapport om strandexploatering kring Mälaren. Mälarens vattenvårdsförbund (2009).

Mälarens värde

En förstudie av det potentiella värdet av Mälarens ekosystemtjänster och sociotekniska systemtjänster, samt dess värde för människans välbefinnande. Chalmers (2009).

Miljöövervakning

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Länkar

Mer information

Aktuell badvattenkvalitet

Badvattenprovtagning vid Stockholms badplatser pågår vecka 22 till och med vecka 33. Här kan du ta del av de senaste provresultaten.