Flaten

Foto på Flaten
Foto: Johan Pontén
Ekologisk status: God*
Kemisk status: Uppnår ej god

Flaten ligger norr om Drevviken och ingår i Tyresåns sjösystem. De närmaste omgivningarna domineras av skogsmark utom i norr där det finns ett stort koloniområde. Tillrinningsområdet omfattar även en del av Tyresövägen samt Skarpnäck med bostäder och industriområde. Skogsmarken har höga naturvärden. Sjön Flaten ingår i Flatens naturreservat, som bildades 2005.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

*Den ekologiska statusen bedöms vara god utifrån den miljöövervakning som kommunerna bedriver. Vattenmyndighetens bedömning som presenteras i VISS visar på hög ekologisk status, men bedömningen grundar sig på färre data.

Flatens miljötillstånd

Den största näringstillförseln kommer från bebyggelsen norr om Flaten. De beräknade mängderna från koloniområdena är relativt små. Den tillförda fosformängden är mindre än den acceptabla och Flaten har de lägsta näringshalterna och den bästa vattenkvaliteten bland Stockholms sjöar. Syrehalterna är dock låga i bottenvattnet under hösten pga. det stora djupet. Vattenkvaliteten visade tecken på försämring i början av 1990-talet, men har förbättrats genom en aluminiumbehandling av bottenvattnet och sediment som genomfördes 2000. Behandlingen gör att fosfor binds i bottnen och inte kan frigöras vid låga syrehalter.

Metallhalterna liksom halterna av PAH och PCB i Flatens sediment är låga till måttliga. I sedimenteringsbassängen utanför Flatendiket var kadmiumhalten drygt dubbelt så hög innan den muddrades i mitten av 1990-talet.

Indikatorer - ekologisk status

Totalfosfor i sjöar

IndikatorTEMA.3.1.2.1 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 8,9 µg/l2019

Siktdjup i sjöar

IndikatorTEMA.3.1.2.2 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 5,7 m2019

Klorofyll a, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.2.3 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 2,6 µg/l2019

Försurning, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.2.4 Ytvattnets pH-värde i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 8,4 pH2019

Temperatur i ytvatten

IndikatorTEMA.3.1.2.13 Ytvattentemperatur i augusti, mätt i °C.
Senaste värdet: 22,0 °C2018

Syrehalt i bottenvatten

IndikatorTEMA.3.1.2.12 Augustivärden för halten löst syrgas i bottenvatten, mätt i mg/l. Negativa värden representerar halten svavelväte (H2S), även detta i mg/l.
Senaste värdet: -1,06 mg/l2018

Indikatorer - kemisk status

Kvicksilver i fisk

IndikatorTEMA.3.1.2.10 Kvicksilverhalter i 1-kilos gädda (mg/kg).
Senaste värdet: 0,2 mg/kg2006

Bly i sediment

IndikatorTEMA.3.1.2.10 Blyhalter i ytsediment
Senaste värdet: 44 µg/g ts2002

Kadmium i sediment

IndikatorTEMA.3.1.2.10 Kadmiumhalt i ytsediment
Senaste värdet: 1,0 µg/g ts2002

Övriga indikatorer

Totalkväve, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.2.8 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 0,4 mg/l2019

Bakterier, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.2.9 Ytvattnets innehåll av E.coli-bakterier i augusti.
Senaste värdet: 0,7 10-log/100 ml2019

DEHP i sediment

IndikatorTEMA.3.1.2.10 DEHP i ytsediment
Senaste värdet: 11 µg/g ts2002

Koppar i sediment

IndikatorTEMA.3.1.2.10 Kopparhalt i ytsediment
Senaste värdet: 72 µg/g ts2002

Krom i sediment

IndikatorTEMA.3.1.2.10 Kromhalter i ytsediment
Senaste värdet: 46 µg/g ts2018

Kvicksilver i sediment

IndikatorTEMA.3.1.2.10 Kvicksilverhalter i ytsediment
Senaste värdet: 0,2 µg/g ts2002

Nickel i sediment

IndikatorTEMA.3.1.2.10 Nickelhalter i ytsediment
Senaste värdet: 31 µg/g ts2002

Nonylfenol i sediment

IndikatorTEMA.3.1.2.10 Nonylfenol i ytsediment (ng/g TS)
Senaste värdet: 1100 ng/g ts2002

PAH i sediment

IndikatorTEMA.3.1.2.10 PAH-halter i ytsediment (summa 16)
Senaste värdet: 2,4 µg/g ts2002

PCB i sediment

IndikatorTEMA.3.1.2.10 PCB i ytsediment (summa 7)
Senaste värdet: 21 ng/g ts2002

PentaBDE i sediment

IndikatorTEMA.3.1.2.10 PentaBDE i ytsediment (ng/g ts)
Senaste värdet: 2,0 ng/g ts2002

Zink i sediment

IndikatorTEMA.3.1.2.10 Zinkhalt i ytsediment
Senaste värdet: 710 µg/g ts2002

Antal fiskarter

IndikatorTEMA.3.1.2.11 Antal fiskarter vid provfiske i Stockholms sjöar.
Senaste värdet: 10 arter2016
Vattenområde TEMA.3.1.2
Senast uppdaterad: 2020-08-27
Kontakt
Tema

Dokument

Tyresåns sjösystem

Läs mer här om Tyresåns sjöar, och hur du som privatperson kan bidra till en bättre vattenkvalitet (2008).

Koloniområden vid Flaten

Kartering av utsläppskällor från koloniområdena runt sjön Flaten, utförd av Miljöförvaltningen 1996.

Miljöövervakning

Inventeringsfiske 2016

Rapport från provfiske för att undersöka fiskbeståndet i Trekanten, Flaten och Långssjön. Utfört av Sportfiskarna på uppdrag av Stockholm Vatten.

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Mer information

Aktuell badvattenkvalitet

Badvattenprovtagning vid Stockholms badplatser pågår vecka 22 till och med vecka 33. Här kan du ta del av de senaste provresultaten.