Flaten

Foto på Flaten
Foto: Johan Pontén

Ekologisk status: God
Kemisk status: Uppnår

Flaten ligger norr om Drevviken och ingår i Tyresåns sjösystem. De närmaste omgivningarna domineras av skogsmark utom i norr där det finns ett stort koloniområde. Tillrinningsområdet omfattar även en del av Tyresövägen samt Skarpnäck med bostäder och industriområde. Skogsmarken har höga naturvärden. Sjön Flaten ingår i Flatens naturreservat, som bildades 2005.

Sjön Flaten är föreslagen av Vattenmyndigheten som en ny vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv. Se länk i högerspalten till VISS för mer information.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Flatens miljötillstånd

Den största näringstillförseln kommer från bebyggelsen norr om Flaten. De beräknade mängderna från koloniområdena är relativt små. Den tillförda fosformängden är mindre än den acceptabla och Flaten har de lägsta näringshalterna och den bästa vattenkvaliteten bland Stockholms sjöar. Syrehalterna är dock låga i bottenvattnet under hösten pga. det stora djupet. Vattenkvaliteten visade tecken på försämring i början av 1990-talet, men har förbättrats genom en aluminiumbehandling av bottenvattnet och sediment som genomfördes 2000. Behandlingen gör att fosfor binds i bottnen och inte kan frigöras vid låga syrehalter.

Metallhalterna liksom halterna av PAH och PCB i Flatens sediment är låga till måttliga. I sedimenteringsbassängen utanför Flatendiket var kadmiumhalten drygt dubbelt så hög innan den muddrades i mitten av 1990-talet.

Indikatorer - ekologisk status

Totalfosfor i sjöar

Indikator TEMA.3.1.2.1 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 8,0 µg/l2016

Siktdjup i sjöar

Indikator TEMA.3.1.2.2 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 6,3 m2016

Klorofyll a, sjöar

Indikator TEMA.3.1.2.3 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 2,4 µg/l2016

Försurning, sjöar

Indikator TEMA.3.1.2.4 Ytvattnets pH-värde i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 8,2 pH2016

Indikatorer - kemisk status

Kvicksilver i fisk

Indikator TEMA.3.1.2.10 Kvicksilverhalter i 1-kilos gädda (mg/kg).
Senaste värdet: 0,2 mg/kg2006

Bly i sediment

Indikator TEMA.3.1.2.10 Blyhalter i ytsediment
Senaste värdet: 44 µg/g ts2002

Kadmium i sediment

Indikator TEMA.3.1.2.10 Kadmiumhalt i ytsediment
Senaste värdet: 1,0 µg/g ts2002

Övriga indikatorer

Totalkväve, sjöar

Indikator TEMA.3.1.2.8 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 0,4 mg/l2016

Bakterier, sjöar

Indikator TEMA.3.1.2.9 Ytvattnets innehåll av E.coli-bakterier i augusti.
Senaste värdet: 0,7 10-log/100 ml2016

DEHP i sediment

Indikator TEMA.3.1.2.10 DEHP i ytsediment
Senaste värdet: 11 µg/g ts2002

Koppar i sediment

Indikator TEMA.3.1.2.10 Kopparhalt i ytsediment
Senaste värdet: 72 µg/g ts2002

Krom i sediment

Indikator TEMA.3.1.2.10 Kromhalter i ytsediment
Senaste värdet: 35 µg/g ts2002

Kvicksilver i sediment

Indikator TEMA.3.1.2.10 Kvicksilverhalter i ytsediment
Senaste värdet: 0,2 µg/g ts2002

Nickel i sediment

Indikator TEMA.3.1.2.10 Nickelhalter i ytsediment
Senaste värdet: 31 µg/g ts2002

Nonylfenol i sediment

Indikator TEMA.3.1.2.10 Nonylfenol i ytsediment (ng/g TS)
Senaste värdet: 1100 ng/g ts2002

PAH i sediment

Indikator TEMA.3.1.2.10 PAH-halter i ytsediment (summa 16)
Senaste värdet: 2,4 µg/g ts2002

PCB i sediment

Indikator TEMA.3.1.2.10 PCB i ytsediment (summa 7)
Senaste värdet: 21 ng/g ts2002

PentaBDE i sediment

Indikator TEMA.3.1.2.10 PentaBDE i ytsediment (ng/g ts)
Senaste värdet: 2,0 ng/g ts2002

Zink i sediment

Indikator TEMA.3.1.2.10 Zinkhalt i ytsediment
Senaste värdet: 710 µg/g ts2002

Antal fiskarter

Indikator TEMA.3.1.2.11 Antal fiskarter vid provfiske i Stockholms sjöar.
Senaste värdet: 10 arter2016
Delområde TEMA.3.1.2
Senast uppdaterad: 2017-09-13
Kontakt

Dokument

Tyresåns sjösystem

Läs mer här om Tyresåns sjöar, och hur du som privatperson kan bidra till en bättre vattenkvalitet (2008).

Koloniområden vid Flaten

Kartering av utsläppskällor från koloniområdena runt sjön Flaten, utförd av Miljöförvaltningen 1996.

Miljöövervakning

Inventeringsfiske 2016

Rapport från provfiske för att undersöka fiskbeståndet i Trekanten, Flaten och Långssjön. Utfört av Sportfiskarna på uppdrag av Stockholm Vatten.

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Länkar

Mer information