Mälaren - Fiskarfjärden

Fiskarfjärden vinter
Foto: Magnus Sannebro
Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej god

Fiskarfjärden är en fjärd i östra Mälaren som begränsas av Ekerö och Lovön i väst och Stora Essingen i öst. Inom Fiskarfjärdens avriningsområde ligger Grimsta, Lovön och Sätraskogens naturreservat. Vid fjärden finns flera allmänna bad och båtklubbar.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Fiskarfjärdens miljötillstånd

Fiskarfjärden har måttlig ekologisk status enligt Vattenmyndighetens bedömning. Den uppnår inte god kemisk status på grund av höga halter av antracen och TBT. Källorna till det kan vara förorenad mark, till exempel gammal industrimark, varv och båtuppläggningsplatser.

Indikatorer - Ekologisk status

Totalfosfor i sjöar

IndikatorTEMA.3.1.19.13 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 19 µg/l2019

Siktdjup i sjöar

IndikatorTEMA.3.1.19.18 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 4,4 m2019

Klorofyll a, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.19.18 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 5,6 µg/l2019

Temperatur i ytvatten

IndikatorTEMA.3.1.19.20 Ytvattentemperatur i augusti, mätt i °C.
Senaste värdet: 20,4 °C2018

Syrehalt i bottenvatten

IndikatorTEMA.3.1.19.19 Augustivärden för halten löst syrgas i bottenvatten, mätt i mg/l. Negativa värden representerar halten svavelväte (H2S), även detta i mg/l.
Senaste värdet: 1,40 mg/l2018

Indikatorer - kemisk status

PCB i fisk

IndikatorTEMA.3.1.19.9 Medelhalter av summa-PCB i fisk (fettvikt)
Senaste värdet: 1,3 mg/kg2016

PBDE i fisk

IndikatorTEMA.3.1.19.12 Medelkoncentrationen av summa-PBDE i abborre (muskel)
Senaste värdet: 0,3 µg/kg2016

PFOS i fisk

IndikatorTEMA.3.1.19.11 Medelhalter av PFOS i fisk (färskvikt muskel)
Senaste värdet: 7,7 µg/kg2016

Bly i sediment

IndikatorTEMA.3.1.19.16 Blyhalter i ytsediment
Senaste värdet: 65 µg/g ts2013

Kadmium i sediment

IndikatorTEMA.3.1.19.17 Kadmiumhalt i ytsediment
Senaste värdet: 0,8 µg/g ts2013

Övriga indikatorer

Totalkväve, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.19.10 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 0,4 mg/l2019

Bakterier, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.19.9 Ytvattnets innehåll av E.coli-bakterier i augusti.
Senaste värdet: 1,3 10-log/100 ml2019

Koppar i sediment

IndikatorTEMA.3.1.19.18 Kopparhalt i ytsediment
Senaste värdet: 90 µg/g ts2013

Krom i sediment

IndikatorTEMA.3.1.19.18 Kromhalter i ytsediment
Senaste värdet: 61 µg/g ts2013

Kvicksilver i sediment

IndikatorTEMA.3.1.19.18 Kvicksilverhalter i ytsediment
Senaste värdet: 0,2 µg/g ts2013

Nickel i sediment

IndikatorTEMA.3.1.19.18 Nickelhalter i ytsediment
Senaste värdet: 40 µg/g ts2013

Zink i sediment

IndikatorTEMA.3.1.19.11 Zinkhalt i ytsediment
Senaste värdet: 280 µg/g ts2013

PAH i sediment

IndikatorTEMA.3.1.19.18 PAH-halter i ytsediment (summa 16)
Senaste värdet: 2,6 µg/g ts2007

PCB i sediment

IndikatorTEMA.3.1.19.18 PCB i ytsediment (summa 7)
Senaste värdet: 88 ng/g ts2007

PentaBDE i sediment

IndikatorTEMA.3.1.19.12 PentaBDE i ytsediment (ng/g ts)
Senaste värdet: 70 ng/g ts2007

BDE209 i sediment

IndikatorTEMA.3.1.19.15 BDE 209 i ytsediment
Senaste värdet: 20 ng/g ts2007

Antal fiskarter

IndikatorTEMA.3.1.19.16 Antal fiskarter vid provfiske i Stockholms sjöar.
Senaste värdet: 14 arter2007
Vattenområde TEMA.3.1.19
Senast uppdaterad: 2020-08-27
Kontakt
Tema

VISS Fiskarfjärden

Läs mer om miljökvalitetsnormer och statusklassning i VISS (Vatteninformationssystem Sverige).

Dokument

Mälaren om 100 år

En förstudie om dricksvattentäkten Mälaren i framtiden, producerad av Länsstyrelserna 2011.

Många bryggor små…

Läs rapport om strandexploatering kring Mälaren. Mälarens vattenvårdsförbund (2009).

Mälarens värde

En förstudie av det potentiella värdet av Mälarens ekosystemtjänster och sociotekniska systemtjänster, samt dess värde för människans välbefinnande. Chalmers (2009).

Miljöövervakning

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Länkar

Mer information

Aktuell badvattenkvalitet

Badvattenprovtagning vid Stockholms badplatser pågår vecka 22 till och med vecka 33. Här kan du ta del av de senaste provresultaten.