Trekanten

Foto på Trekanten
Foto: Christer Lännergren

Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej

Trekanten ligger i Liljeholmen-Gröndal i sydvästra Stockholm. Området närmast sjön är parkmark. Inom tillrinningsområdet finns flerbostadsområden, centrumområde, spårväg och trafikleder – Södertäljevägen och Essingeleden. Den södra sidan som är en förkastningsbrant med hassel och lövträd har höga naturvärden. Sjön används för bad och fiske. I Trekanten finns ett strandbad, Trekantsbadet. Fiskutsättning görs regelbundet av regnbåge. Kräftfisket är omfattande.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Trekantens miljötillstånd

Näringsinnehållet minskade tydligt när tillsättning av dricksvatten och utpumpning av bottenvatten påbörjades men har varit relativt stort under sommaren. Den genomförda aluminumbehandlingen har medfört en kraftig reduktion av fosforhalterna i sjön. Klorofyllhalterna har efter alumiumbehandlingen också sjunkit. Siktdjupet har de senaste åren varit 2-3 meter. Vattnet är skiktat fram till augusti-september. Vid höstomblandningen stiger näringshalterna i ytvattnet, vissa år med besvärande planktonblomningar som följd. Metallhalterna i sjöns sediment är måttliga till höga, med undantag av kopparhalterna som är mycket höga. PAH- och PCB-halterna är höga.

Indikatorer - ekologisk status

Totalfosfor i sjöar

Indikator TEMA.3.1.17.1 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 34 µg/l2016

Siktdjup i sjöar

Indikator TEMA.3.1.17.4 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 3,0 m2016

Klorofyll a, sjöar

Indikator TEMA.3.1.17.4 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 11 µg/l2016

Försurning, sjöar

Indikator TEMA.3.1.17.4 Ytvattnets pH-värde i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 8,0 pH2016

Indikatorer - kemisk status

Kvicksilver i fisk

Indikator TEMA.3.1.17.2 Kvicksilverhalter i 1-kilos gädda (mg/kg).
Senaste värdet: 0,2 mg/kg2006

PFOS i fisk

Indikator TEMA.3.1.17.3 Medelhalter av PFOS i fisk (färskvikt muskel)
Senaste värdet: 8,6 µg/kg2012

Bly i sediment

Indikator TEMA.3.1.17.4 Blyhalter i ytsediment
Senaste värdet: 430 µg/g ts2002

Kadmium i sediment

Indikator TEMA.3.1.17.6 Kadmiumhalt i ytsediment
Senaste värdet: 4,0 µg/g ts2002

Övriga indikatorer

Totalkväve, sjöar

Indikator TEMA.3.1.17.4 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 0,5 mg/l2016

DEHP i sediment

Indikator TEMA.3.1.17.5 DEHP i ytsediment
Senaste värdet: 20 µg/g ts2002

Koppar i sediment

Indikator TEMA.3.1.17.4 Kopparhalt i ytsediment
Senaste värdet: 620 µg/g ts2002

Krom i sediment

Indikator TEMA.3.1.17.4 Kromhalter i ytsediment
Senaste värdet: 89 µg/g ts2002

Kvicksilver i sediment

Indikator TEMA.3.1.17.7 Kvicksilverhalter i ytsediment
Senaste värdet: 2,0 µg/g ts2002

Nickel i sediment

Indikator TEMA.3.1.17.8 Nickelhalter i ytsediment
Senaste värdet: 50 µg/g ts2002

Nonylfenol i sediment

Indikator TEMA.3.1.17.9 Nonylfenol i ytsediment (ng/g TS)
Senaste värdet: 3200 ng/g ts2002

PAH i sediment

Indikator TEMA.3.1.17.10 PAH-halter i ytsediment (summa 16)
Senaste värdet: 14 µg/g ts2002

PCB i sediment

Indikator TEMA.3.1.17.11 PCB i ytsediment (summa 7)
Senaste värdet: 100 ng/g ts2002

PentaBDE i sediment

Indikator TEMA.3.1.17.12 PentaBDE i ytsediment (ng/g ts)
Senaste värdet: 1,9 ng/g ts2002

Zink i sediment

Indikator TEMA.3.1.17.4 Zinkhalt i ytsediment
Senaste värdet: 1800 µg/g ts2002

Antal fiskarter

Indikator TEMA.3.1.17.5 Antal fiskarter vid provfiske i Stockholms sjöar.
Senaste värdet: 6 arter2016
Delområde TEMA.3.1.17
Senast uppdaterad: 2017-09-13
Kontakt

Dokument

Informationsfolder

Läs om åtgärdsarbetet i Trekanten och vad du själv kan göra för att förbättra vattenkvaliteten.

Miljöövervakning

Inventeringsfiske 2016

Rapport från provfiske för att undersöka fiskbeståndet i Trekanten, Flaten och Långssjön. Utfört av Sportfiskarna på uppdrag av Stockholm Vatten.

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Mer information