Trekanten

Foto på Trekanten
Foto: Christer Lännergren
Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej god

Trekanten ligger i Liljeholmen-Gröndal i sydvästra Stockholm. Området närmast sjön är parkmark. Inom tillrinningsområdet finns flerbostadsområden, centrumområde, spårväg och trafikleder – Södertäljevägen och Essingeleden. Den södra sidan som är en förkastningsbrant med hassel och lövträd har höga naturvärden. Sjön används för bad och fiske. I Trekanten finns ett strandbad, Trekantsbadet. Fiskutsättning görs regelbundet av regnbåge. Kräftfisket är omfattande.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Trekantens miljötillstånd

Näringsinnehållet minskade tydligt när tillsättning av dricksvatten och utpumpning av bottenvatten påbörjades men har varit relativt stort under sommaren. Den genomförda aluminumbehandlingen har medfört en kraftig reduktion av fosforhalterna i sjön. Klorofyllhalterna har efter alumiumbehandlingen också sjunkit. Siktdjupet har de senaste åren varit 2-3 meter. Vattnet är skiktat fram till augusti-september. Vid höstomblandningen stiger näringshalterna i ytvattnet, vissa år med besvärande planktonblomningar som följd. Metallhalterna i sjöns sediment är måttliga till höga, med undantag av kopparhalterna som är mycket höga. PAH- och PCB-halterna är höga.

Indikatorer - ekologisk status

Totalfosfor i sjöar

IndikatorTEMA.3.1.17.1 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 15 µg/l2020

Siktdjup i sjöar

IndikatorTEMA.3.1.17.4 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 4,6 m2020

Klorofyll a, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.17.4 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 8,9 µg/l2020

Trofiskt makrofytindex (TMI)

IndikatorTEMA.3.1.17.19 Ekologisk kvalitetskvot för makrofyter - Trofiskt makrofytindex (TMI)
Senaste värdet: 0,72 EK2019

Temperatur i ytvatten

IndikatorTEMA.3.1.17.14 Ytvattentemperatur i augusti, mätt i °C.
Senaste värdet: 22,6 °C2018

Syrehalt i bottenvatten

IndikatorTEMA.3.1.17.15 Augustivärden för halten löst syrgas i bottenvatten, mätt i mg/l. Negativa värden representerar halten svavelväte (H2S), även detta i mg/l.
Senaste värdet: 1,80 mg/l2018

Försurning, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.17.4 Ytvattnets pH-värde i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 8,6 pH2020

PFOS i fisk

IndikatorTEMA.3.1.17.3 PFOS i abborre, halt i muskel
Senaste värdet: 5,1 µg/kg2019

Bly i sediment

IndikatorTEMA.3.1.17.4 Blyhalter i ytsediment
Senaste värdet: 324 mg/kg2017

Kadmium i sediment

IndikatorTEMA.3.1.17.6 Kadmiumhalt i ytsediment
Senaste värdet: 2,9 mg/kg2017

TBT i sediment

IndikatorTEMA.3.1.17.13 Tributyltenn (TBT) i ytsediment
Senaste värdet: 19,1 µg/kg ts2017

Övriga indikatorer

Totalkväve, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.17.4 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 0,4 mg/l2020

Bakterier, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.17.4 Ytvattnets innehåll av E.coli-bakterier i augusti.
Senaste värdet: 1,8 10-log/100 ml2020

Koppar i sediment

IndikatorTEMA.3.1.17.4 Kopparhalt i ytsediment
Senaste värdet: 106 mg/kg2017

Antal fiskarter

IndikatorTEMA.3.1.17.5 Antal fiskarter vid provfiske i Stockholms sjöar.
Senaste värdet: 6 arter2016
Vattenområde TEMA.3.1.17
Senast uppdaterad: 2021-02-18
Kontakt
Tema

Hydrologiska fakta

  • Tillrinningsområdets yta: 60 ha
  • Sjöyta: 13,5 ha
  • Sjövolym: 570 000 m3
  • Omsättningstid: 3,1 år (ca 1 år vid dricksvattentillsättning)
  • Största djup: 7,0 m
  • Medeldjup: 4,4 m

Satellitbild (länk till annan webbplats)

Dokument

Informationsfolder

Läs om åtgärdsarbetet i Trekanten och vad du själv kan göra för att förbättra vattenkvaliteten.

Miljöövervakning

Inventeringsfiske 2016

Rapport från provfiske för att undersöka fiskbeståndet i Trekanten, Flaten och Långssjön. Utfört av Sportfiskarna på uppdrag av Stockholm Vatten.

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Mer information

Aktuell badvattenkvalitet

Badvattenprovtagning vid Stockholms badplatser pågår vecka 22 till och med vecka 33. Här kan du ta del av de senaste provresultaten.