Så mår Magelungen

Näckrosor
Näckrosor i Fagersjöviken. Foto Erik Wijnbladh
Vattenkvaliteten i Magelungen har förbättrats avsevärt sedan 1970-talet. En centraliserad och mer effektiv avloppsvattenrening har spelat en avgörande roll i förbättringen, men sjön påverkas fortfarande av att den ligger i ett storstadsområde

Statusklassningen av en vattenförekomst speglar den befintliga vattenkvaliteten utifrån den miljöövervakning som utförts. Magelungen bedöms ha otillfredsställande ekologisk status och uppnår inte god kemisk status. Flera av de ekologiska kvalitetsfaktorerna får otillfredsställande eller måttlig status och utslagsgivande för den ekologiska statusen har varit växtplankton. Även hydromorfologin, det vill säga den fysiska miljön, bedöms till otillfredsställande på grund av att flera vandringshinder förekommer nedströms sjön. Gällande den kemiska statusen överskrids fastställda gränsvärden för bromerade difenyletrar (PBDE), kvicksilver, perflouroktansulfonsyra (PFOS) och tributyltenn (TBT) i vatten, biota eller sediment, vilket medför att god kemisk status inte uppnås.

Övergödning, miljögifter, fysisk förändring av livsmiljöer och ett förändrat klimat är frågor som också fortsättningsvis måste vara i fokus i arbetet med att förbättra miljötillståndet.

Biologiska faktorer

Trofiskt makrofytindex (TMI)

IndikatorTEMA.3.1.24.1.25 Ekologisk kvalitetskvot för makrofyter - Trofiskt makrofytindex (TMI)
Senaste värdet: 0,7 EK2019

Fysikalisk-kemiska faktorer

Totalfosfor i sjöar

IndikatorTEMA.3.1.24.1.1 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 28 µg/l2019

Totalkväve, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.24.1.29 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 0,8 mg/l2019

Siktdjup i sjöar

IndikatorTEMA.3.1.24.1.2 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 2,1 m2019

Syrehalt i bottenvatten

IndikatorTEMA.3.1.24.1.8 Augustivärden för halten löst syrgas i bottenvatten, mätt i mg/l. Negativa värden representerar halten svavelväte (H2S), även detta i mg/l.
Senaste värdet: -3,73 mg/l2018

Klorofyll a, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.24.1.3 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 20 µg/l2019

Försurning, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.24.1.4 Ytvattnets pH-värde i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 8,3 pH2019

Temperatur i ytvatten

IndikatorTEMA.3.1.24.1.7 Ytvattentemperatur i augusti, mätt i °C.
Senaste värdet: 22,2 °C2018
Tema TEMA.3.1.24.1
Senast uppdaterad: 2020-11-06
Kontakt
Vattenområden