Bällstaån

Foto av Bällstaån vid Solvalla
Foto: Stina Thörnelöf
Ekologisk status: Dålig
Kemisk status: Uppnår ej god

Bällstaån börjar i Järfälla och rinner sedan genom Stockholm och Sundbyberg. Ån mynnar i Bällstaviken, den innersta delen av Ulvsundasjön/Mälaren. Två tillflöden kommer från sydväst, Veddestabäcken i Järfälla och Nälsta dike/bäck i Stockholm. Långa sträckor av ån är uträtade. Det finns ett antal kulverteringar och 1,4 km går genom en tunnel under Spånga centrum.

Kommunerna runt Bällstaån, Länsstyrelsen och andra viktiga aktörer ingår i Bällstaågruppen, en informations- och samordningsgrupp med syfte att förbättra åns vattenkvalitet.

Läs mer om miljötillståndet i Bällstaån nedan. Klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, påbörjade, planerade och förslag till åtgärder.

Bällstaåns miljötillstånd

Sedan 1997 ingår Bällstaån i Länsstyrelsens regionala miljöövervakningsprogram, vattenkemiska prover tas en gång i månaden i åns mynningspunkt. Vart tredje år tas även månatliga vattenprover längs hela åsträckan inom ramen för det kommunövergripande samarbetet kring Bällstaån. Ån ingår även sedan 2015 i Stockholms program för övervakning av miljögifter.

Vattenkvaliteten varierar kraftigt i Bällstaån. Halterna av fosfor och kväve är mycket höga och vattendraget är extremt grumligt eftersom avrinningsområdet är rikt på erosionskänsliga jordar. Den mest positiva utvecklingen är en signifikant minskning av metaller under senare år. Bakterietalen och ammoniumhalterna har vid flera tillfällen varit mycket höga vilket indikerar läckage av spillvatten. Spårning och åtgärdande av spillvattenläckage till dagvattensystemet har dock bidragit till lägre halter av näringsämnen och bakterier under senare år.

Halter av flera miljögifter förekommer i så höga halter att god kemisk status inte uppnås i Bällstaåns vatten.

Indikatorer - ekologisk status

Totalfosfor

IndikatorTEMA.3.3.2.1 Ytvattnets innehåll av totalfosfor, årsmedianvärden.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 83 µg/l2019

Kiselalger

IndikatorTEMA.3.3.2.3 Förekomst av kiselalger, återgivet i IPS-indexvärde.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2011
Senaste värdet: 10,4 IPS-index värde2020

Koppar i ytvatten - totalhalt

IndikatorTEMA.3.3.2.3 Ytvattnets innehåll av koppar, årsmedianvärden (totalhalt).
Senaste värdet: 5,0 µg/l2013

Krom i ytvatten - vattendrag

IndikatorTEMA.3.3.2.7 Ytvattnets innehåll av krom, årsmedianvärden (totalhalt).
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 0,6 µg/l2016

Zink i ytvatten - vattendrag

IndikatorTEMA.3.3.2.4 Ytvattnets innehåll av zink, årsmedianvärden (totalhalt).
Senaste värdet: 14 µg/l2016

Totalkväve, vattendrag

IndikatorTEMA.3.3.2.2 Ytvattnets innehåll av totalkväve, årsmedianvärden.
Senaste värdet: 1300 µg/l2019
Vattenområde TEMA.3.3.2
Senast uppdaterad: 2021-02-17
Kontakt

Hydrologiska fakta

  • Tillrinningsområdets yta: 3900 ha (varav 1500 ha inom Stockholms stad)
  • Åns längd: 10,5 km
  • Åns fallhöjd: 10 m, ån saknar strömsträckor.
  • Medelvattenföring: 270-300 l/s
  • Högsta vattenföring: 12 m3/s
  • Lägsta vattenföring: 10 l/s (uppskattning)
  • Trösklar: dämme vid Solvalla.

Satellitbild (länk till annan webbplats)

Länkar

Bällstaågruppen

Bällstaågruppen är ett samarbete mellan kommunerna runt Bällstaån, Länsstyrelsen och andra viktiga aktörer.

Dokument

Miljöövervakning