Forsån

Foto av Forsån undervattensbild
Foto: Erik Wijnbladh

Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår

Forsån är 1,4 km lång och rinner från sjön Magelungen till Drevviken. Medelvattenföringen är 0,9 m³/s. I samband med stora sjösänkningsföretag på 1860-talet gjordes en ny fåra i utloppet från Magelungen. Nivån i Magelungen och därmed flödet i ån regleras nu i utloppet av en dåligt definierad tröskel av grova stenar. Åns översta del innehåller ett par strömsträckor. Längs den nedre delen är stränderna flacka och vattnet flyter stilla före utloppet i Drevviken. Ån är kulverterad under Nynäsbanan. Två stora vägar, Magelungsvägen och Nynäsvägen, går på broar över ån.

Den största delen av det direkta tillrinningsområdet ligger väster om ån. Ungefär hälften är naturmark och hälften utgörs av Larsboda industriområde. Ett mindre område med odlingslotter finns på den östra sidan. Forsån har stora natur- och friluftsvärden, och är det enda vattendraget i Stockholm där strömstare övervintrar. I Forsån finns också ett livskraftigt bestånd av signalkräfta, fiske upplåts via Magelungens fiskevårdsförening. Spår av bäver finns längs ån.

Forsån är en vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv och ska uppnå en god ekologisk status till 2021. Forsåns nuvarande status är "Måttlig". För mer information om miljökvalitetsnormer och statusklassning, se länk i högerspalten till VISS.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Forsåns miljötillstånd

Halterna av fosfor och kväve är måttligt höga och något högre än i Magelungens ytvatten. Metaller mäts inte regelbundet i ytvattenprover. Metallhalterna i bottnen är i allmänhet låga till måttliga med undantag av kvicksilver, som har förekommit i hög halt i ett prov från början av ån. Några mindre vanliga arter av snäckor, såsom linsskivsnäcka, och en ovanlig mussla, stor dammussla, har påträffats i Forsån.

Indikatorer - ekologisk status

Totalfosfor, vattendrag

Indikator TEMA.3.3.3.1 Ytvattnets innehåll av totalfosfor, årsmedianvärden.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 44 µg/l2015

Kiselalger i Stockholms vattendrag

Indikator TEMA.3.3.3.3 Förekomst av kiselalger enligt IPS-index
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2012
Senaste värdet: 14,8 2015

Övriga indikatorer

Totalkväve, vattendrag

Indikator TEMA.3.3.3.2 Ytvattnets innehåll av totalkväve, årsmedianvärden.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 790 µg/l2015
Delområde TEMA.3.3.3
Senast uppdaterad: 2017-08-30
Kontakt

Dokument

Åtgärdsprogram för Tyresån

Åtgärdsprogram för Tyresåns Vattenvårdsförbund 2010-2015, för förbättrad vattenkvalitet och ökade naturvärden (2010).

Miljöövervakning

Bottenfauna i Forsån

Resultat från bottenfaunaprovtagning i Forsån och Norrån 1997-98, utförd av Stockholm Vatten.

Länkar