Spegeldammen

Bild på Spegeldammen
Foto: Christer Lännergren
Spegeldammen räknas inte som vattenförekomst enligt vattendirektivet och saknar därför statusklassning.

Spegeldammen (eller Solfångardammen) ligger på Norra Djurgården inom Nationalstadsparken. Den anlades i början av 1980-talet när Stora Skuggans skjutfält lades ner och gjordes om till park. Marken runt dammen består delvis av muddermassor från Laduviken. En del av tillrinningen utgörs av saltrikt dräneringsvatten från muddermassorna. Utflödet går via ett dike till f.d. Lillsjön, som är en anlagd våtmark, och sedan vidare till Husarviken.

Spegeldammen används för put-and-take fiske av en fiskeklubb, inplantering sker av regnbåge. I utloppet finns en värdefull miljö för grodor och vattensalamandrar. Mark och vattenområden förvaltas av Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF).

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar
Åtgärder
Genomförd
Fördjupning av översiktsplanen för Nationalstadsparken
Genomförd Åtgärder 2008 Stadsbyggnadskontoret
Förslag till åtgärd
Undersöka påverkan från muddermassor
Förslag till åtgärd Åtgärder Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF)
Förslag till åtgärd
Upprätta skötselplan för Djurgårdssjöarna
Förslag till åtgärd Åtgärder Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF)
Vattenområde TEMA.3.1.13.3
Senast uppdaterad: 2020-08-25
Kontakt
Vattenområden

Dokument

Mer information