Lappkärret

Bild på Lappkärret
Foto: Christer Lännergren
Lappkärret räknas inte som vattenförekomst enligt vattendirektivet och saknar därför statusklassning.

Lappkärret är en liten och grund sjö i Nationalstadsparken på Norra Djurgården. Sjön fick en fri vattenyta på 1960-talet när en grundvattenåder punkterades i samband med byggarbeten. Tillrinningsområdet utgörs till största delen av skog och gräsytor. Det finns inga ledningar som för dagvatten till sjön och vattenutbytet domineras sannolikt av grundvatten.

Utflödet gick tidigare till avloppsreningsverk. Sedan 2006 finns ett nytt utlopp via ett dike till Lilla Värtan. Lappkärret är rikt på vass och annan vegetation och har värde främst som fågelsjö. Mark och vattenområden förvaltas av Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF).

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Lappkärrets miljötillstånd

De näringsmängder som kommer från tillrinningsområdet är små eftersom sjön huvudsakligen omges av naturmark. Fosfor- och kvävehalterna i sjövattnet är dock höga. Klorofyllhalten har minskat påtagligt sedan slutet på 1990-talet. Siktdjupet har dock på senare år varit mindre än det största djupet, som är 1,1 meter.

Totalfosfor i sjöar

IndikatorTEMA.3.1.13.2.1 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 31 µg/l2018

Totalkväve, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.13.2.2 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 1,1 mg/l2018

Siktdjup i sjöar

IndikatorTEMA.3.1.13.2.3 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 1,1 m2018

Syrehalt i bottenvatten

IndikatorTEMA.3.1.13.2.6 Augustivärden för halten löst syrgas i bottenvatten, mätt i mg/l. Negativa värden representerar halten svavelväte (H2S), även detta i mg/l.
Senaste värdet: 8,40 mg/l2018

Temperatur i ytvatten

IndikatorTEMA.3.1.13.2.5 Ytvattentemperatur i augusti, mätt i °C.
Senaste värdet: 19,0 °C2018

Klorofyll a, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.13.2.4 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 16 µg/l2018
Vattenområde TEMA.3.1.13.2
Senast uppdaterad: 2020-08-25
Kontakt
Vattenområden

Dokument

Mer information