Spegeldammen

Bild på Spegeldammen
Foto: Christer Lännergren

Spegeldammen räknas inte som vattenförekomst enligt vattendirektivet och saknar därför statusklassning.

Spegeldammen (eller Solfångardammen) ligger på Norra Djurgården inom Nationalstadsparken. Den anlades i början av 1980-talet när Stora Skuggans skjutfält lades ner och gjordes om till park. Marken runt dammen består delvis av muddermassor från Laduviken. En del av tillrinningen utgörs av saltrikt dräneringsvatten från muddermassorna. Utflödet går via ett dike till f.d. Lillsjön, som är en anlagd våtmark, och sedan vidare till Husarviken.

Spegeldammen används för put-and-take fiske av en fiskeklubb, inplantering sker av regnbåge. I utloppet finns en värdefull miljö för grodor och vattensalamandrar. Mark och vattenområden förvaltas av Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF).

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Spegeldammens miljötillstånd

Fosforhalten har varit mycket varierande, men generellt mycket höga. Klorfyllhalten har ökat de senaste åren. Siktdjupet har vanligen varit större än bottendjupet, som är cirka en meter.

1998 togs ytliga jordprover utmed den nedre delen av den tidigare skjutvallen, nordöst om Spegeldammen. Mycket höga halter av bly påträffades i tre av totalt fem prover. Samma år analyserades vattnet i utflödet från dammen. Provet visade på förhöjda halter av koppar, zink och kadmium.

Totalfosfor i sjöar

Indikator TEMA.3.1.13.3.1 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 140 µg/l2016

Totalkväve, sjöar

Indikator TEMA.3.1.13.3.2 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 1,6 mg/l2016

Siktdjup i sjöar

Indikator TEMA.3.1.13.3.3 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 0,6 m2016

Klorofyll a, sjöar

Indikator TEMA.3.1.13.3.4 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 79 µg/l2016
Delområde TEMA.3.1.13.3
Senast uppdaterad: 2017-08-15
Kontakt

Dokument