Isbladskärret

Flygbild på Isbladskärret
Flygbild på Isbladskärret

Isbladskärret räknas inte som vattenförekomst enligt vattendirektivet och saknar därför statusklassning.

Isbladskärret ligger på Södra Djurgården och ingår i Nationalstadsparken. Fram till 1600-talet var det en vik av Saltsjön, men torrlades gradvis genom landhöjningen. På 1700-talet invallades området för att användas för jordbruk, och vattnet pumpades varje år ut från kärret. Pumpningen fortsatte till 1981, då Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF) lät vattnet stå kvar över sommaren. Omfattande schaktningsarbeten gjordes 1982-83. Djupet ökades och häckningsöar för fåglar anlades. Tillrinningsområdet utgörs av naturmark. Det finns inga dagvattenledningar som mynnar i kärret.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Isbladskärrets miljötillstånd

Näringsämnen kommer huvudsakligen från omgivande naturmark och påverkas av genomförda restaureringsåtgärder. Halterna av kväve och framförallt fosfor är mycket höga. Vattnet är grumligt och trots att kärret inte är mer än som mest ungefär 1,6 meter djupt (vid utloppet) kan syrebrist uppstå och svavelväte bildas i bottenvattnet.

Totalfosfor i sjöar

Indikator TEMA.3.1.13.4.1 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 270 µg/l2016

Siktdjup i sjöar

Indikator TEMA.3.1.13.4.3 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 0,6 m2016

Klorofyll a, sjöar

Indikator TEMA.3.1.13.4.4 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 18 µg/l2016

Totalkväve, sjöar

Indikator TEMA.3.1.13.4.2 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 2,5 mg/l2016
Delområde TEMA.3.1.13.4
Senast uppdaterad: 2017-08-15
Ansvarig organisation