Isbladskärret

Flygbild på Isbladskärret
Flygbild på Isbladskärret
Isbladskärret räknas inte som vattenförekomst enligt vattendirektivet och saknar därför statusklassning.

Isbladskärret ligger på Södra Djurgården och ingår i Nationalstadsparken. Fram till 1600-talet var det en vik av Saltsjön, men torrlades gradvis genom landhöjningen. På 1700-talet invallades området för att användas för jordbruk, och vattnet pumpades varje år ut från kärret. Pumpningen fortsatte till 1981, då Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF) lät vattnet stå kvar över sommaren. Omfattande schaktningsarbeten gjordes 1982-83. Djupet ökades och häckningsöar för fåglar anlades. Tillrinningsområdet utgörs av naturmark. Det finns inga dagvattenledningar som mynnar i kärret.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Isbladskärrets miljötillstånd

Näringsämnen kommer huvudsakligen från omgivande naturmark och påverkas av genomförda restaureringsåtgärder. Halterna av kväve och framförallt fosfor är mycket höga. Vattnet är grumligt och trots att kärret inte är mer än som mest ungefär 1,6 meter djupt (vid utloppet) kan syrebrist uppstå och svavelväte bildas i bottenvattnet.

Totalfosfor i sjöar

IndikatorTEMA.3.1.13.4.1 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 260 µg/l2018

Siktdjup i sjöar

IndikatorTEMA.3.1.13.4.3 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 0,4 m2018

Klorofyll a, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.13.4.4 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 87 µg/l2018

Totalkväve, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.13.4.2 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 3,1 mg/l2018

Syrehalt i bottenvatten

IndikatorTEMA.3.1.13.4.6 Augustivärden för halten löst syrgas i bottenvatten, mätt i mg/l. Negativa värden representerar halten svavelväte (H2S), även detta i mg/l.
Senaste värdet: 6,70 mg/l2018

Temperatur i ytvatten

IndikatorTEMA.3.1.13.4.5 Ytvattentemperatur i augusti, mätt i °C.
Senaste värdet: 17,8 °C2018

Bakterier, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.13.4.3 Ytvattnets innehåll av E.coli-bakterier i augusti.
Senaste värdet: 1,2 10-log/100 ml2017
Vattenområde TEMA.3.1.13.4
Senast uppdaterad: 2020-08-25
Ansvarig organisation
Vattenområden