Laduviken

Bild på Laduviken
Foto: Christer Lännergren

Laduviken räknas inte som vattenförekomst enligt vattendirektivet och saknar därför statusklassning.

Laduviken ligger på Norra Djurgården och ingår i Nationalstadsparken. Sjön muddrades i slutet av 1970-talet när den höll på att växa igen. Det största vattendjupet är nu ungefär 3 meter. I samband med muddringen skapades öar och kanaler i sjöns västra del.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Laduvikens miljötillstånd

Fosforhalten har minskat kraftigt sedan början av 1970-talet och vattnet har blivit klarare. Även kvävehalten har minskat i sjön. Klorofyllhalten (ett mått på mängden plankton) har blivit lägre och siktdjupet under sommaren har ökat till ca 3 meter. Laduviken är dock fortfarande en ganska näringsrik sjö, vilket beror på att näringstillförseln är alltför stor. Under vintern kan syrebrist förekomma, vissa år även svavelväte. Metallhalterna i sedimenten är låga till måttliga med undantag av koppar som förekommer i höga halter. Under de senaste 10-15 åren har det skett en kraftig ökning av undervattensvegetationen, huvudsakligen slingerväxter.

Vattenkvalitet

Totalfosfor i sjöar

Indikator TEMA.3.1.13.1.1 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 37 µg/l2016

Totalkväve, sjöar

Indikator TEMA.3.1.13.1.2 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 0,6 mg/l2016

Siktdjup i sjöar

Indikator TEMA.3.1.13.1.3 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 3,4 m2016

Klorofyll a, sjöar

Indikator TEMA.3.1.13.1.4 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 19 µg/l2016

Försurning, sjöar

Indikator TEMA.3.1.13.1.6 Ytvattnets pH-värde i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 8,1 pH2009

Miljögifter i bottensediment

Bly i sediment

Indikator TEMA.3.1.13.1.10 Blyhalter i ytsediment
Senaste värdet: 100 µg/g ts2002

DEHP i sediment

Indikator TEMA.3.1.13.1.13 DEHP i ytsediment
Senaste värdet: 3,9 µg/g ts2002

Kadmium i sediment

Indikator TEMA.3.1.13.1.8 Kadmiumhalt i ytsediment
Senaste värdet: 1,0 µg/g ts2002

Koppar i sediment

Indikator TEMA.3.1.13.1.7 Kopparhalt i ytsediment
Senaste värdet: 160 µg/g ts2002

Krom i sediment

Indikator TEMA.3.1.13.1.11 Kromhalter i ytsediment
Senaste värdet: 42 µg/g ts2002

Kvicksilver i sediment

Indikator TEMA.3.1.13.1.9 Kvicksilverhalter i ytsediment
Senaste värdet: 0,3 µg/g ts2002

Nickel i sediment

Indikator TEMA.3.1.13.1.12 Nickelhalter i ytsediment
Senaste värdet: 38 µg/g ts2002

PAH i sediment

Indikator TEMA.3.1.13.1.12 PAH-halter i ytsediment (summa 16)
Senaste värdet: 2,8 µg/g ts2002

PCB i sediment

Indikator TEMA.3.1.13.1.12 PCB i ytsediment (summa 7)
Senaste värdet: 28 ng/g ts2002

Zink i sediment

Indikator TEMA.3.1.13.1.9 Zinkhalt i ytsediment
Senaste värdet: 440 µg/g ts2002

Fiskbestånd

Antal fiskarter

Indikator TEMA.3.1.13.1.10 Antal fiskarter vid provfiske i Stockholms sjöar.
Senaste värdet: 4 arter2012

Abborre

Indikator TEMA.3.1.13.1.11 Antal abborrar per nät vid provfiske i Stockholms sjöar.
Senaste värdet: 11,0 antal/nät2012

Mört

Indikator TEMA.3.1.13.1.11 Antal mörtar per nät vid provfiske i Stockholms sjöar.
Senaste värdet: 36,0 antal/nät2012
Delområde TEMA.3.1.13.1
Senast uppdaterad: 2017-09-13
Kontakt

Miljöövervakning

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Länkar