Laduviken

Bild på Laduviken
Foto: Christer Lännergren
Laduviken räknas inte som vattenförekomst enligt vattendirektivet och saknar därför statusklassning.

Laduviken ligger på Norra Djurgården och ingår i Nationalstadsparken. Sjön muddrades i slutet av 1970-talet när den höll på att växa igen. Det största vattendjupet är nu ungefär 3 meter. I samband med muddringen skapades öar och kanaler i sjöns västra del.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Laduvikens miljötillstånd

Fosforhalten har minskat kraftigt sedan början av 1970-talet och vattnet har blivit klarare. Även kvävehalten har minskat i sjön. Klorofyllhalten (ett mått på mängden plankton) har blivit lägre och siktdjupet under sommaren har ökat till ca 3 meter. Laduviken är dock fortfarande en ganska näringsrik sjö, vilket beror på att näringstillförseln är alltför stor. Under vintern kan syrebrist förekomma, vissa år även svavelväte. Metallhalterna i sedimenten är låga till måttliga med undantag av koppar som förekommer i höga halter. Under de senaste 10-15 åren har det skett en kraftig ökning av undervattensvegetationen, huvudsakligen slingerväxter.

Indikatorer - ekologisk status

Totalfosfor i sjöar

IndikatorTEMA.3.1.13.1.1 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 32 µg/l2020

Totalkväve, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.13.1.2 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 0,8 mg/l2020

Siktdjup i sjöar

IndikatorTEMA.3.1.13.1.3 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 2,4 m2020

Klorofyll a, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.13.1.4 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 18 µg/l2020

Syrehalt i bottenvatten

IndikatorTEMA.3.1.13.1.15 Augustivärden för halten löst syrgas i bottenvatten, mätt i mg/l. Negativa värden representerar halten svavelväte (H2S), även detta i mg/l.
Senaste värdet: 8,00 mg/l2018

Temperatur i ytvatten

IndikatorTEMA.3.1.13.1.14 Ytvattentemperatur i augusti, mätt i °C.
Senaste värdet: 19,9 °C2018

Försurning, sjöar

IndikatorTEMA.3.1.13.1.6 Ytvattnets pH-värde i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 8,5 pH2020

Fiskbestånd

Antal fiskarter

IndikatorTEMA.3.1.13.1.10 Antal fiskarter vid provfiske i Stockholms sjöar.
Senaste värdet: 4 arter2012

Abborre

IndikatorTEMA.3.1.13.1.11 Antal abborrar per nät vid provfiske i Stockholms sjöar.
Senaste värdet: 11,0 antal/nät2012

Mört

IndikatorTEMA.3.1.13.1.11 Antal mörtar per nät vid provfiske i Stockholms sjöar.
Senaste värdet: 36,0 antal/nät2012
Vattenområde TEMA.3.1.13.1
Senast uppdaterad: 2021-02-15
Kontakt
Vattenområden

Miljöövervakning

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Länkar