Lappkärret

Bild på Lappkärret
Foto: Christer Lännergren
Lappkärret räknas inte som vattenförekomst enligt vattendirektivet och saknar därför statusklassning.

Lappkärret är en liten och grund sjö i Nationalstadsparken på Norra Djurgården. Sjön fick en fri vattenyta på 1960-talet när en grundvattenåder punkterades i samband med byggarbeten. Tillrinningsområdet utgörs till största delen av skog och gräsytor. Det finns inga ledningar som för dagvatten till sjön och vattenutbytet domineras sannolikt av grundvatten.

Utflödet gick tidigare till avloppsreningsverk. Sedan 2006 finns ett nytt utlopp via ett dike till Lilla Värtan. Lappkärret är rikt på vass och annan vegetation och har värde främst som fågelsjö. Mark och vattenområden förvaltas av Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF).

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar
Åtgärder
Genomförd
Fördjupning av översiktsplanen för Nationalstadsparken
Genomförd Åtgärder 2008 Stadsbyggnadskontoret
Genomförd
Lappkärret, nytt utlopp
Genomförd Åtgärder 2007 Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Tillsyn av 4 H-gård
Förslag till åtgärd Åtgärder Miljöförvaltningen
Förslag till åtgärd
Upprätta skötselplan för Djurgårdssjöarna
Förslag till åtgärd Åtgärder Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF)
Vattenområde TEMA.3.1.13.2
Senast uppdaterad: 2018-09-21
Kontakt
Vattenområden

Dokument