Brunnsviken

Foto av Brunnsviken från strandbadet
Foto: Stina Thörnelöf
Ekologisk status: Dålig*
Kemisk status: Uppnår ej god

Brunnsviken är en havsvik i norra Stockholm och Solna. I början av 1600-talet medförde landhöjningen att Brunnsviken blev en insjö, men 1863 byggdes kanalen Ålkistan, så att viken åter kom i förbindelse med Lilla Värtan. Brunnsviken ingår i Kungliga nationalstadsparken med stora naturvärden. Det finns flera båtklubbar och ett strandbad.

Brunnsvikens avrinningsområde delas mellan kommunerna Solna, Sundbyberg och Stockholm. Avrinningsområdet består till hälften av grönområden, bland annat Hagaparken. Övriga ytor är hårdgjorda med bebyggelse och några av landets mest trafikerade vägar.

* Den ekologiska statusen bedöms vara dålig utifrån den miljöövervakning som kommunerna bedriver. Det är klassen sämre än otillfredsställande, som är Vattenmyndighetens bedömning i VISS.

Fosforfällning i Brunnsviken

Halterna av fosfor i Brunnsvikens vatten ska minska genom att tillsätta aluminiumklorid. Aluminiumet binder till löst fosfor, vilket gör att det inte längre kan bidra till övergödning, och sjunker sedan till botten där det begravs. Insatsen som utfördes hösten 2019 är en av de åtgärder som föreslagits inom det lokala åtgärdsprogrammet för Brunnsviken. De lokala åtgärdsprogrammen tas fram för att vattnen i Stockholm ska nå god vattenstatus, och fosforfällningen i Brunnsviken är en av de första större åtgärderna kopplat till dessa program. Det är därmed en viktig milstolpe för åtgärdsgenomförandet i staden, som de lokala åtgärdsprogrammen utgör planeringsunderlag för.

Läs mer om fosforfällningen här.

Brunnsvikens miljötillstånd

Brunnsviken är kraftigt övergödd med förhöjda halter av fosfor, kväve och klorofyll. Djupvattnet är mycket syrefattigt, vilket leder till en nästan utslagen bottenfauna i vikens djupa delar.  Sedan 1982 har Stockholm Vatten och Avfall pumpat ut syrefattigt bottenvatten till Lilla Värtan, vilket fört in mer syrerikt vatten och fört bort stora mängder fosfor. Trots det är syrenivåerna under 6 meter låga och i djupområdena bildas svavelväte.

Höga halter av koppar och zink finns i ytvattnet. Brunnsviken uppnår inte god kemisk status, på grund av förhöjda halter av kvicksilver, kadmium, bly, antracen och tributyltenn (TBT) i sediment, av PFOS i vatten och av PFOS och PBDE i fisk. Brunnsviken står i förbindelse med Råstasjön i Solna genom Råstaån. Råstaån är till stora delar kulverterad, vilket gör det svårt för fiskar att vandra till Råstasjön.

Vikens stränder är relativt lite exploaterade med grunda vattenområden som är viktiga för fiskyngel och bottenfauna. Badvattenkvaliteten vid Brunnsviksbadet är utmärkt.

Indikatorer för ekologisk status

Totalfosfor - kustvatten

IndikatorTEMA.3.2.1.2 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Totalkväve - kustvatten

IndikatorTEMA.3.2.1.2 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Klorofyll a - kustvatten

DiagramTEMA.3.2.1.1 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Antal fiskarter

IndikatorTEMA.3.2.1.4 Antal fiskarter vid provfiske i Stockholms sjöar.

Indikatorer för kemisk status

PCB i fisk

IndikatorTEMA.3.2.1.24 Medelhalter av summa-PCB i fisk (fettvikt)

PBDE i fisk

IndikatorTEMA.3.2.1.26 Medelkoncentrationen av summa-PBDE i abborre (muskel)

PFOS i fisk

IndikatorTEMA.3.2.1.25 Medelhalter av PFOS i fisk (färskvikt muskel)

Övriga indikatorer

PAH i sediment

IndikatorTEMA.3.2.1.9 PAH-halter i ytsediment (summa 16)
Vattenområde TEMA.3.2.1
Senast uppdaterad: 2020-08-27
Kontakt

Hydrologiska fakta

  • Tillrinningsområdets yta: 995 ha
  • Sjövolym: 10,1 Mm3
  • Omsättningstid: okänd p.g.a. vattenutbyte med Lilla Värtan.
  • Sjöyta: 152 ha
  • Medeldjup: 6,6 m
  • Största djup: 13,7 m

Satellitbild (länk till annan webbplats)

Artiklar

Miljögifter i fisk i Brunnsviken

Undersökningar visar att kvicksilverhalten i fisk från Brunnsviken är hög. Det är viktigt att följa llivsmedelsverkets kostråd för fisk.

Brunnsvikens vattensamverkan

Flera kommuner och bolag samverkar kring att bygga upp gemensam kunskap om Brunnsviken. Målet är att förbättra vattenkvaliteten i Brunnsviken, samt att bevara och förbättra förutsättningarna för växt- och djurliv.

Dokument

Skärgårdsrapport 2018

Undersökningar i Stockholms skärgård 2018 - vattenkemi, plankton och bottenfauna. Stockholm Vatten och Avfall.

Miljöövervakning

Undersökning av miljögifter vid Brunnsviken

Miljögifter i vatten, ytsediment och ytjord vid Segelsällskapet Brunnsvikens (SSB) båtklubb i Brunnsviken. Undersökningen är utförd 2011 av ITM, Stockholms universitet, i samarbete med miljöförvaltningen.

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Mer information

Aktuell badvattenkvalitet

Badvattenprovtagning vid Stockholms badplatser pågår vecka 22 till och med vecka 33. Här kan du ta del av de senaste provresultaten.