Brunnsviken

Foto av Brunnsviken från strandbadet
Foto: Stina Thörnelöf
Ekologisk status: Dålig*
Kemisk status: Uppnår ej god

Brunnsviken är en havsvik i norra Stockholm och Solna. I början av 1600-talet medförde landhöjningen att Brunnsviken blev en insjö, men 1863 byggdes kanalen Ålkistan, så att viken åter kom i förbindelse med Lilla Värtan. Brunnsviken ingår i Kungliga nationalstadsparken med stora naturvärden. Det finns flera båtklubbar och ett strandbad.

Brunnsvikens avrinningsområde delas mellan kommunerna Solna, Sundbyberg och Stockholm. Avrinningsområdet består till hälften av grönområden, bland annat Hagaparken. Övriga ytor är hårdgjorda med bebyggelse och några av landets mest trafikerade vägar.

* Den ekologiska statusen bedöms vara dålig utifrån den miljöövervakning som kommunerna bedriver. Det är klassen sämre än otillfredsställande, som är Vattenmyndighetens bedömning i VISS.

Fosforfällning i Brunnsviken
Hösten 2019 genomfördes fosforfällning i Brunnsvikens bottenvatten. Åtgärden har bidragit till kraftigt reducerade fosforhalter. Läs mer om fosforfällningen här.

Brunnsvikens miljötillstånd

Brunnsviken är kraftigt övergödd med förhöjda halter av fosfor, kväve och klorofyll. Djupvattnet är mycket syrefattigt, vilket leder till en nästan utslagen bottenfauna i vikens djupa delar.  Sedan 1982 har Stockholm Vatten och Avfall pumpat ut syrefattigt bottenvatten till Lilla Värtan, vilket fört in mer syrerikt vatten och fört bort stora mängder fosfor. Trots det är syrenivåerna under 6 meter låga och i djupområdena bildas svavelväte.

Höga halter av koppar och zink finns i ytvattnet. Brunnsviken uppnår inte god kemisk status, på grund av förhöjda halter av kvicksilver, kadmium, bly, antracen och tributyltenn (TBT) i sediment, av PFOS i vatten och av PFOS och PBDE i fisk. Brunnsviken står i förbindelse med Råstasjön i Solna genom Råstaån. Råstaån är till stora delar kulverterad, vilket gör det svårt för fiskar att vandra till Råstasjön.

Vikens stränder är relativt lite exploaterade med grunda vattenområden som är viktiga för fiskyngel och bottenfauna. Badvattenkvaliteten vid Brunnsviksbadet är utmärkt.

Indikatorer för ekologisk status

Totalfosfor - kustvatten

IndikatorTEMA.3.2.1.2 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 30 µg/l2020

Totalkväve - kustvatten

IndikatorTEMA.3.2.1.2 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 0,56 mg/l2020

Siktdjup - kustvatten

IndikatorTEMA.3.2.1.2 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 2,2 m2020

Klorofyll a - kustvatten

DiagramTEMA.3.2.1.1 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 11,7 µg/l2020

Antal fiskarter

IndikatorTEMA.3.2.1.4 Antal fiskarter vid provfiske i Stockholms sjöar.
Senaste värdet: 13 arter2016

PCB i fisk

IndikatorTEMA.3.2.1.24 PCB6 i abborre, lipdnormaliserad halt i muskel
Senaste värdet: 480 mg/kg2019

PBDE i fisk

IndikatorTEMA.3.2.1.26 PBDE i abborre, halt i muskel
Senaste värdet: 0,28 µg/kg2019

PFOS i fisk

IndikatorTEMA.3.2.1.25 PFOS i abborre, halt i muskel
Senaste värdet: 7,0 µg/kg2019

Bly i sediment

IndikatorTEMA.3.2.1.6 Blyhalter i ytsediment
Senaste värdet: 206 mg/kg2016

Kadmium i sediment

IndikatorTEMA.3.2.1.3 Kadmiumhalt i ytsediment
Senaste värdet: 4,6 mg/kg2016

TBT i sediment

IndikatorTEMA.3.2.1.11 Tributyltenn (TBT) i ytsediment
Senaste värdet: 270 µg/kg ts2016

Antracen i sediment

IndikatorTEMA.3.2.1.4 Antracenhalter i ytsediment
Senaste värdet: 0,083 mg/kg2016

Fluoranten i sediment

IndikatorTEMA.3.2.1.4 Fluorantenhalter i ytsediment
Senaste värdet: 0,42 mg/kg2016

Koppar i sediment

IndikatorTEMA.3.2.1.2 Kopparhalt i ytsediment
Senaste värdet: 58 mg/kg2016
Vattenområde TEMA.3.2.1
Senast uppdaterad: 2021-02-12
Kontakt

Hydrologiska fakta

  • Tillrinningsområdets yta: 995 ha
  • Sjövolym: 10,1 Mm3
  • Omsättningstid: okänd p.g.a. vattenutbyte med Lilla Värtan.
  • Sjöyta: 152 ha
  • Medeldjup: 6,6 m
  • Största djup: 13,7 m

Satellitbild (länk till annan webbplats)

Artiklar

Miljögifter i fisk i Brunnsviken

Undersökningar visar att kvicksilverhalten i fisk från Brunnsviken är hög. Det är viktigt att följa llivsmedelsverkets kostråd för fisk.

Brunnsvikens vattensamverkan

Flera kommuner och bolag samverkar kring att bygga upp gemensam kunskap om Brunnsviken. Målet är att förbättra vattenkvaliteten i Brunnsviken, samt att bevara och förbättra förutsättningarna för växt- och djurliv.

Dokument

Skärgårdsrapport 2018

Undersökningar i Stockholms skärgård 2018 - vattenkemi, plankton och bottenfauna. Stockholm Vatten och Avfall.

Miljöövervakning

Undersökning av miljögifter vid Brunnsviken

Miljögifter i vatten, ytsediment och ytjord vid Segelsällskapet Brunnsvikens (SSB) båtklubb i Brunnsviken. Undersökningen är utförd 2011 av ITM, Stockholms universitet, i samarbete med miljöförvaltningen.

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Mer information

Aktuell badvattenkvalitet

Badvattenprovtagning vid Stockholms badplatser pågår vecka 22 till och med vecka 33. Här kan du ta del av de senaste provresultaten.