Koppar

De dominerande källorna till koppar i Stockholms miljö är biltrafik och byggnadsmaterial som når stadens vattenmiljöer genom utsläpp av dag- och avloppsvatten.

De dominerande källorna till koppar i Stockholms miljö är biltrafik och byggnadsmaterial som når stadens vattenmiljöer genom utsläpp av dag- och avloppsvatten. Kopparhalten i rötslam har ökat de senaste åren, medan kopparhalten i väggmossa har minskat vilket kan tolkas som att långväga transport minskat i betydelse. Halten koppar ligger på höga till mycket höga halter i sedimenten enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag.

Koppar är en livsnödvändig metall som ingår i flera enzymer, men som i höga halter blir giftig. Redan vid måttligt förhöjda halter kan koppar ge upphov till skadliga effekter på mark- och vattenorganismer.

Indikatorer

Koppar i ytvatten - biotillgänglig halt

IndikatorTEMA.6.1.9 Koppar i ytvatten - årsmedel biotillgänglig halt

Koppar i ytvatten - filtrerad halt

IndikatorTEMA.6.1.7 Koppar i ytvatten - årsmedel filtrerad halt

Koppar i sediment

IndikatorTEMA.6.1.4 Kopparhalt i ytsediment
Tema TEMA.6.1
Senast uppdaterad: 2021-02-11
Kontakt

Dokument

Koppar i Stockholms dagvatten

Granskningsrapport angående avrinning från koppartak och hur dagvatten och recipienter påverkas, Urban Water 2014-03-24.

Koppar i Stockholms ytvatten

Granskningsrapport om biotillgänglighet och effekter av kopparkoncentrationerna i stadens vattenmiljöer, WSP 2014-01-30

Koppar i Stockholmsmiljön

Bemötande av SCDAs skrivelse ”Koppar i byggnader – miljö- och hälsoaspekter, Miljöförvaltningen 2014-04-01