Koppar

De dominerande källorna till koppar i Stockholms miljö är biltrafik och byggnadsmaterial som når stadens vattenmiljöer genom utsläpp av dag- och avloppsvatten.

De dominerande källorna till koppar i Stockholms miljö är biltrafik och byggnadsmaterial som når stadens vattenmiljöer genom utsläpp av dag- och avloppsvatten. Kopparhalten i rötslam har ökat de senaste åren, medan kopparhalten i väggmossa har minskat vilket kan tolkas som att långväga transport minskat i betydelse. Halten koppar ligger på höga till mycket höga halter i sedimenten enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag.

Koppar är en livsnödvändig metall som ingår i flera enzymer, men som i höga halter blir giftig. Redan vid måttligt förhöjda halter kan koppar ge upphov till skadliga effekter på mark- och vattenorganismer.

Indikatorer

Koppar i rötslam

Kompletterande indikator TEMA.6.1.1 Medelkoncentration av koppar i rötslam.

Koppar i sediment

Indikator TEMA.6.1.4 Kopparhalt i ytsediment

Koppar i ytvatten - sjöar

Indikator TEMA.6.1.7 Koppar i ytvatten- årsmedelhalt i sjöar (löst)

Koppar i ytvatten - kustvatten

Indikator TEMA.6.1.8 Koppar i ytvatten- årsmedelhalt i kustvatten(löst)
Delområde TEMA.6.1
Senast uppdaterad: 2017-09-01
Kontakt

Dokument

Koppar i Stockholms dagvatten

Granskningsrapport angående avrinning från koppartak och hur dagvatten och recipienter påverkas, Urban Water 2014-03-24.

Koppar i Stockholms ytvatten

Granskningsrapport om biotillgänglighet och effekter av kopparkoncentrationerna i stadens vattenmiljöer, WSP 2014-01-30

Koppar i Stockholmsmiljön

Bemötande av SCDAs skrivelse ”Koppar i byggnader – miljö- och hälsoaspekter, Miljöförvaltningen 2014-04-01