Ftalater

Ftalater används framförallt som mjukgörare i PVC-plast i golv, tapeter och i tryck på kläder. En del av dem är hormonstörande och skadar reproduktionen.

Ftalater övervakas Stockholms slam men visar inte någon tydlig trend. Ftalaten DEHP förekommer också i Stockholms grundvatten såväl som i sediment, där halterna i sedimenten generellt är högre i sjöarna än i centrala Stockholm. Den dominerande källan till ftalater i miljön är slitage av produkter som hamnar i utomhusmiljön, kabel i mark, och plastmaterial inomhus varifrån ftalater sprids genom avdunstning och slitage till luft och avlopp.

Ftalater används främst som mjukgörare i plast och gummi men även som lösningsmedel i parfymer och bekämpningsmedel. En del ftalater klassas som reproduktionsstörande, bl.a. dietylhexylftalat (DEHP), dibutylftalat (DBP) och butylbensylftalat (BBP).

Ämnesgruppen är en av de mest spridda industrikemikalierna och man har funnit ftalater både i livsmedel och i bröstmjölk. DEHP, DBP, och BBP är idag totalförbjudna i alla typer av leksaker och barnavårdsartiklar på grund av sina hormonstörande egenskaper.

DEHP är den ftalat som är mest studerad i miljön.

Indikatorer

DEHP i rötslam

Indikator TEMA.6.9.1 Medelkoncentration av DEHP i rötslam från Henriksdal och Bromma reningsverk.

DINP i rötslam

Indikator TEMA.6.9.5 Medelkoncentration av DINP i rötslam.

DEHP i sediment

Indikator TEMA.6.9.6 DEHP i ytsediment

Media

Delområde TEMA.6.9
Senast uppdaterad: 2017-05-16
Kontakt