Hur mycket mikroplast finns i Mälaren?

Mikroplastprovtagning
Vattenprover tas i de stora insjöarna för att undersöka halter av mikroplaster

Under senare år har problemet med mikroplaster i havet uppmärksammats allt mer. Under 2016-17 deltar Stockholms stad i ett projekt för att undersöka halterna av mikroplast även i Sveriges stora insjöar.

Mikroplast är små plastpartiklar som är mindre än 5 millimeter. De kan spridas till havet, sjöar och vattendrag genom avloppsvatten, dagvatten, och atmosfären. Huvudproblemet är att plast bryts ned väldigt långsamt i naturen, samtidigt som tillförseln har ökat kraftigt under senare decennier. Mikroplastskräpet kommer från en mängd utsläppskällor, till exempel textilier, skönhetsprodukter, slitage av bildäck och båtskrov. De vattenlevande djuren får i sig plastpartiklar i tron att det är föda.  Man misstänker också att plastpartiklarna kan knyta till sig miljögifter, vilket drabbar både de djur som råkar äta dem och individer som står högre upp i näringskedjan. 

De stora insjöarna undersöks

I samverkan med flera olika aktörer runt de stora insjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren genomförs under 2016-17 ett projekt för att undersöka halterna av mikroplast i sjöarna. Stockholms stad ingår i projektet tillsammans med Örebro universitet, Havs- och Vattenmyndigheten samt vattenverk och vattenvårdsförbund runt sjöarna.

Målet med projektet är att ta vattenprover från båtar på olika platser i sjöarna för att ta reda på

  • halterna av mikroplaster och jämföra med andra studier
  • variation över tid genom att upprepa provtagning på samma plats
  • källorna till spridning av mikroplastenursprunget till mikroplasten

Projektet ska också så långt som möjligt föreslå miljöövervakningsprogram av mikroskräp i stora sjöar och bereda underlag för forskning om halter och effekter av mikroskräp.

Artikel TEMA.3.9.
Senast uppdaterad: 2017-05-22
Kontakt