Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendamm vid Magelungsvägen-Fågelviksbacken

Nyanalagd dagvattendamm 2023. Foto: Hillevi Virgin
Nyanalagd dagvattendamm 2023. Foto: Hillevi Virgin
Åtgärd TEMA.3.1.6.2.C5

Utmed Magelungens strand och Fågelviksbacken har en dagvattendamm anlagts för fördröjning och rening av dagvatten innan utlopp till Magelungen.

Genom att bygga dammar och våtmarker där dagvattnet samlas upp kan vattnet renas innan det leds vidare. De skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn och kan bidra till biologisk mångfald i staden.

Den befintliga dagvattenledningen har öppnas upp strax söder om gång- och cykelvägen, en brunn har anlagts på befintlig ledning och en ny utgående dagvattenledning leder nu vattnet till den nya dammen för fördröjning och rening.

Dammen har utformats med tre djuphålor, där den första djuphålan säkerställer sedimentation och de andra två djuphålorna möjliggör vidare sedimentation men även potentiell plats för kräldjur vid lågvatten.

På platsen finns stora naturvärden kopplade till bl.a. groddjur. I samband med anläggande av den nya dagvattendammen har en befintlig groddamm behövt tas i anspråk och som kompensation har två nya grodtrösklas skapats i den nya anläggningen. Släntlutning och vegetation har i största möjliga mån anpassats för groddjur, lekvatten finns i den större dammen och övervintringslokaler finns i omkringliggande vegetation och natur. För att förstärka grod- och kräldjurshabitaten har det anlagts stenrösen och död ved för att skapa gömställen, födosöksområden och övervintringsplatser.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-11-01