Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Mälaren - Riddarfjärden

Foto av Riddarfjärden från Långholmen
Foto: Christer Lännergren
Vattenområde TEMA.3.1.19

Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej god

Riddarfjärden är en centralt belägen vattenförekomst i Stockholm som sträcker sig från Tranebergsbron och Stora Essingen i väst till Riksbron och Centralbron i öst. Vattenområdet omges till stora delar av bebyggelse och kajer. Några undantag finns med naturstränder, däribland Långholmen, Smedsudden och stranden vid Rålambshovsparken. Vattendjupet är störst utefter Långholmens nordvästra sida, 24 meter.

Tillrinningsområdet runt fjärden är litet och vattenomsättningen domineras helt av det genomströmmande Mälarvattnet. Utflödet regleras på fyra ställen – med dammluckor i Norrström och Stallkanalen, i Karl Johanslussen och i den gamla slussen vid Karl Johan-statyn. Vattnets uppehållstid är bara 1-2 dagar då dammluckorna är öppna. Under sommaren är dammluckorna normalt stängda, uppehållstiden är då ungefär 50 dagar.

Riddarfjärdens miljötillstånd

Utsläppet av renat avloppsvatten från Bromma avloppsreningsverk överfördes från Mälaren till Saltsjön 1989. Halterna av fosfor och kväve har därefter minskat och är idag måttligt höga. Klorofyllhalterna är också måttliga. Siktdjupet har varit stort, men har de senaste åren minskat kraftigt, liksom i övriga delar av Östra Mälaren.

Algblomningar med stort inslag av blågröna alger var tidigare vanliga under sensommar och tidig höst, men har nu blivit ovanliga. Syrehalten i bottenvattnet är varje år mycket låg mot slutet av sommaren. Enstaka år, då salthalten varit förhöjd, har svavelväte förekommit på det största djupet. Badvattenkvaliteten vid Långholmens båda badplatser är god. Halterna i sedimenten av tungmetaller och andra skadliga ämnen är måttliga till höga. PCB-halterna är mycket höga.

Indikatorer - ekologisk status

Kontakt
Uppdaterad: 2021-12-07
Tema