Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Judarn

Bild på Judarn
Foto: Magnus Sannebro
Vattenområde TEMA.3.1.10

Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej

Judarn räknas inte längre som en vattenförekomst enligt Vattenmyndigheterna, men är fortfarande ett viktigt vatten för staden.

Sjön Judarn ligger i Judarskogens naturreservat i Bromma som bildades 1995. Tillrinningsområdet domineras av naturmark. I övrigt ingår områden med bebyggelse och vägar, bl.a. dagvatten från Bergslagsvägen. Det finns två utloppsdiken mot Mälaren, ett i söder och ett i öster.

Sjöns läge i naturreservatet gör att frilufts- och naturvärdena är höga. I reservatet finns särskilda geovetenskapliga värden i form av sk De Geer-moräner från inlandsisens avsmältning. Runt Judarn går en gångväg som är ca 1,8 km lång, där delar av stigen går på trädäck. Fiske och kräftfiske efter signalkräftor upplåts via Sportfiskekortet. Judarskogen är Natura 2000-område. Länsstyrelsen i Stockholms län inledde 2009 ett lyckat arbete med att återintroducera större vattensalamander vid Judarn.

Stockholms stad arbetar nu med att ta fram ett åtgärdsprogram för Judarn med målet att nå god status enligt EU:s vattendirektiv till 2021 eller allra senast 2027.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Judarns miljötillstånd

Näringsbelastningen är måttlig. Den totala tillförseln av fosfor är ungefär 2/3 av vad sjön
kan tåla utan att bli näringsrik och Judarn har, tillsammans med Flaten, den bästa
vattenkvaliteten bland Stockholms sjöar. Siktdjupet är ganska stort och syreförhållandena
är vanligen bra, halterna kan dock vara låga under senvintern. Inget officiellt strandbad
finns, och badvattenkvaliteten provtas inte. Bakteriehalten mitt i sjön är dock låg.
Halterna av metaller, PAH och PCB i sedimenten är genomgående måttliga.

Indikatorer - ekologisk status

Tema