Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Natur

Gröna blad från trädkronor.
Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.4

Landskap och biotoper
Arter och artgrupper
Ekosystemtjänster

Stockholmarna har en för storstäder unikt nära och tillgänglig grönstruktur genom större sammanhängande naturområden, sjöar, vattendrag, parker och grönstråk. Drygt hälften av kommunens area består av grön- och blåytor. Här finns flera områden med höga naturvärden, såsom de stora ekbestånden på Norra Djurgården.

Staden genomför kontinuerligt inventeringar och utvärderingar för att följa tillståndet i naturen och utvärdera resultatet av utförda naturvårdsåtgärder. Här nedan kan du ta del av olika indikatorer som visar Stockholms stads arbete.

Fakta om naturen i Stockholm