Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Stadens miljömål och miljöarbete

Projekt 12

Miljöprogram
Handlingsplaner
Faktaunderlag

Stockholm är en av Europas främsta miljöstäder och ska inta rollen som en internationell förebild i det globala miljö- och klimatarbetet. Som vägvisare i arbetet finns nu ett nytt miljöprogram.

Miljöprogrammet anger vad som ska uppnås men inte hur det ska genomföras. Detta preciseras istället i sektorsvisa handlingsplaner eller strategier. Nedan hittar du våra miljömål och styrdokument för miljöarbetet.

Relaterade styrdokument

Klimathandlingsplan 2020-2023

– för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040

Framkomlighetsstrategi

Stadens framkomlighetsstrategi visar hur vi kan klara det ökade resandet genom att göra avvägningar och prioritera i det utrymme som finns.

Stockholms stads cykelplan

Cykelplanen omfattar en rad åtgärder för att anlägga cykelbanor, underlätta cykelpendlingen, bygga fler cykelparkeringar, ändra prioriteringen av trafiksignaler och förbättra drift och underhåll.

Handlingsplan för god vattenstatus

Handlingsplanen syftar till att stadens samtliga vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status. Antagen av kommunfullmäktige i mars 2015.

Dagvattenstrategi

Dagvattenstrategin eftersträvar en hållbar hantering av dagvattenflöden och föroreningar. Antogs av kommunfullmäktige 9 mars 2015.

Riktlinjer för ett grönare Stockholm

Riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden. Antagen av kommunfullmäktige i februari 2017.

Handlingsplan för klimatanpassning

Stockholms stads första handlingsplan för klimatanpassning, godkänd av kommunfullmäktige den 13 december 2021.

Uppdaterad: 2022-05-13