Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Stadens miljömål och miljöarbete

En tjej och en kille sitter på en berghäll.
Foto: Johan Pontén
Projekt 12

Miljöprogram
Handlingsplaner
Faktaunderlag

Stockholm är en av Europas främsta miljöstäder och ska inta rollen som en internationell förebild i det globala miljö- och klimatarbetet. Som vägvisare i arbetet finns ett miljöprogram.

Miljöprogrammet anger vad som ska uppnås men inte hur det ska genomföras. Detta preciseras istället i sektorsvisa handlingsplaner eller strategier. Nedan hittar du våra miljömål och styrdokument för miljöarbetet.

Vägledning och stöd

Nu finns en ny intern e-utbildning som ger dig tips och stöd i arbetet med miljöprogrammet. Utbildningen riktar sig till chefer i alla stadens verksamheter, men även till andra medarbetare som har en viktig roll i miljöarbetet; miljösamordnare och miljöombud, strateger, planerare, projektledare och upphandlare.

E-utbildning om miljöprogrammet

Relaterade styrdokument

Klimathandlingsplan 2020-2023

– för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040

Framkomlighetsstrategi

Stockholm växer och vi behöver planera för hur fler människor ska kunna resa och vistas i staden. Avvägningar och inriktningar för hur stadens gaturum ska användas görs i framkomlighetsstrategin.

Stockholms stads cykelplan

Cykelplanen omfattar en rad åtgärder för att anlägga cykelbanor, underlätta cykelpendlingen, bygga fler cykelparkeringar, ändra prioriteringen av trafiksignaler och förbättra drift och underhåll.

Handlingsplan för god vattenstatus

Handlingsplanen syftar till att stadens samtliga vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status. Antagen av kommunfullmäktige i mars 2015.

Dagvattenstrategi

Dagvattenstrategin eftersträvar en hållbar hantering av dagvattenflöden och föroreningar. Antogs av kommunfullmäktige 9 mars 2015.

Riktlinjer för ett grönare Stockholm

Riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden. Antagen av kommunfullmäktige i februari 2017.

Handlingsplan för klimatanpassning

Stockholms stads första handlingsplan för klimatanpassning, godkänd av kommunfullmäktige den 13 december 2021.

Handlingsplan för nya bad

Stockholms stads Handlingsplan för nya bad 2022, ger vägledning kring vad som behöver utredas och vilka lagar som gäller vid inrättande av nya badplatser.

Handlingsplan för masshantering

Handlingsplanen konkretiserar hur staden ska arbeta för att nå målen i länets masshanteringsstrategi.

Uppdaterad: 2024-03-08