Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Miljögifter

Förpackningar med kvicksilver som står på en hylla.
Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.6

Kvicksilver
PCB
Markföroreningar

Utsläppen av många kända miljögifter har minskat i Stockholm. Men trots det finns höga och i många fall mycket höga halter i miljön. För flera ämnen överskrids miljökvalitetsnormer och gränsvärden. Det beror bland annat på att ämnen som har släppts ut bryts ner mycket långsamt, att ämnen sprids från förorenade områden i staden och att de tillförs via långväga transport.

I Stockholms stads kemikalieplan ligger fokus på att fasa ut ämnen med vissa särskilt farliga egenskaper. Det är bland annat cancerframkallande ämnen och ämnen som kan störa fertiliteten eller påverka arvsanlagen. Det handlar också om kemikalier som bryts ner mycket långsamt, som ansamlas i människors och djurs kroppar eller är akut giftiga. Kemikalieplanen har även fokus på några allergiframkallande ämnen samt särskilt farliga metaller som exempelvis kvicksilver, bly och kadmium.

Lokala fokusämnen

Här presenteras information om de lokala fokusämnena som finns med i Stockholms kemikalieplan, samt om PCB och PAH eftersom halterna fortfarande är förhöjda för dessa vilket gör det viktigt att följa utvecklingen.

Varför är kemikaliefrågan viktig? Film från webbutbildning om kemikaliesmart förskola.

Välj ämne eller ämnesgrupp