Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kvicksilver

Tema TEMA.6.2

Kvicksilver är ett av de allvarligaste miljögifterna. Kvicksilver är på väg att fasas ut ur samhället men når fortfarande miljön via atmosfäriskt nedfall.

Kemikaliecentrum om skadliga metaller. Film från webbutbildning om kemikaliesmart förskola.

I centrala Stockholms sediment klassas halterna av kvicksilver som höga, enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. I flera vattenområden i Stockholm syns en minskning men i några områden syns en ökning, särskilt i Strömmen. Strömmen har en belastning från verksamheter vid Beckholmen. Den sanering av marken som gjordes 2011-2012 gör att belastningen på Strömmen och Saltsjön minskar, och på sikt kan detta leda till att kvicksilverhalterna i sedimenten sjunker.

Kvicksilver är en toxisk metall och är ett av de allvarligaste miljögifterna. Metallen anrikas i mark, vatten och levande organismer och utgör ett hot mot både miljön och människors hälsa. Kvicksilver är på väg att fasas ut ur samhället men når fortfarande miljön via atmosfäriskt nedfall.