Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Miljögifter i ytvatten

Årstaviken
Årstaviken, en av fyra vattenförekomster med årlig miljögiftsprovtagning. Foto: Magnus Sannebro.
Tema TEMA.3.6.1

Utvalda miljögifter mäts varje månad i flera vattenområden i Stockholm. Mätningarna används som underlag för bedömning av ekologisk och kemisk status enligt EU:s vattendirektiv.

Provtagning av miljögifter i ytvatten har genomförts av miljöförvaltningen sedan 2009. Syftet är att övervaka vattendirektivets prioriterade ämnen (ingår i bedömning av kemisk status), nationella så kallade särskilda förorenande ämnen (ingår i bedömning av ekologisk status) samt andra lokalt prioriterade ämnen.

Eftersom halten av miljögifter i vatten kan variera över året, beroende på förändringar i tillrinning och vattenföring, mäts halterna en gång i månaden, och redovisas som årsmedelhalter.

Kontinuerlig provtagning genomförs i Årstaviken, Drevviken, Brunnsviken, Bällstaån, Ulvsundasjön och Saltsjön. Vissa år har provtagningen utökats till fler vattenområden.

Vid miljöövervakningen av ytvatten analyseras även andra ämnen. Dessa redovisas inte nedan då gränsvärden för ämnena saknas idag. Under dokument finns en sammanställning över samtliga resultat från miljöförvaltningens miljögiftsövervakning av ytvatten.

Alla vattenområden

Indikatorer

Koppar i ytvatten - biotillgänglig halt

IndikatorTEMA.3.6.1.1a

Koppar i ytvatten - årsmedel biotillgänglig halt

Bly i ytvatten - biotillgänglig halt

IndikatorTEMA.3.6.1.2a

Bly i ytvatten - årsmedel biotillgänglig halt

Bly i ytvatten - filtrerad halt

IndikatorTEMA.3.6.1.2c

Bly i ytvatten - årsmedel filtrerad halt

Kadmium i ytvatten - filtrerad halt

IndikatorTEMA.3.6.1.3a

Kadmium i ytvatten - årsmedel filtrerad halt

Nickel i ytvatten - biotillgänglig halt

IndikatorTEMA.3.6.1.4a

Nickel i ytvatten- årsmedel biotillgänglig halt