Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kemisk status

Indikator TEMA.3.6.0

Kemisk status bestäms genom att mäta vissa förorenande ämnen i en ytvattenförekomst. Om dessa ämnen överskrider sin miljökvalitetsnorm får vattenförekomsten ”Uppnår ej god status” och åtgärder måste genomföras för att nå god kemisk status.

Kemisk status med undantag från överallt överskridande ämnen. Andel vattenförekomster per statusklass.

Datakälla: VISS
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2016.
Senaste värdet:
14 % (2021).
Utgångsvärde:
35 % (2016).
Miljökvalitetsnorm:
100 %.

Kommentar

Tre av 21 vattenförekomster (14 procent) har god kemisk status enligt vattenmyndighetens senaste statusklassning. Höga halter av bland annat bromerade flamskyddsmedel, PFOS och TBT gör det svårt att uppnå god kemisk status i många av Stockholms vattenförekomster.

Statusklassningen har försämrats sedan 2017. Orsaken till detta är att PFOS numera ingår i statusbedömningen. Det faktiska tillståndet i vattenförekomsterna har dock inte försämrats.